Klubové setkání na téma Obnova odborného učňovského školství, Brno, 20.3.2008

28.03.2008

Nedostatek odborných pracovních sil je dnes limitujícím faktorem rozvoje regionu JMK. Dne 20.3.2008 se uskutečnilo klubové setkání na téma Obnova odborného učňovského školství, kterého se zúčastnilo 21 zástupců firem, škol, Jihomoravského kraje a RHK Brno.

  Nedostatek odborných pracovních sil je dnes limitujícím faktorem rozvoje regionu JMK. Na toto téma proběhlo klubové setkání RHK Brno.

Dne 20.3.2008 se uskutečnilo klubové setkání na téma Obnova odborného učňovského školství, kterého se zúčastnilo 21 zástupců firem, škol, Jihomoravského kraje a RHK Brno.  Nutné předpoklady pro udržení a naplnění systému odborného vzdělávání:
1. Zachování učilištního systému v podobě komplexní přípravy
Učilištní systém se uplatňuje v té či oné formě ve všech státech EU. V ČR jde v jádru o udržení systému přípravy, který poskytuje komplexní, tj. teoretickou i praktickou složku odborné přípravy, protože prosperita národního hospodářství je přímo závislá na řemeslné vzdělanosti, zručnosti a kvalifikaci pracovníků a zároveň umožňuje flexibilní celoživotní uplatnění na trhu práce. Současně je v ČR nezbytné posílit vazbu mezi podniky a odbornými školami. Praktickou výuku podpořit už na základních školách. Na všech stupních výchovy dbát na moderní vybavení. 2. Profesní maturita Odborná maturitní zkouška jako vyšší stupeň ukončení profesní přípravy, původnězakončené výučním listem, zhruba odpovídající pozici mistr ve výrobě. V případě zájmu o studium na VŠ umožnit složení tzv. státní maturity ve smyslu současného návrhu. Tím je zabezpečena vertikální průchodnost, tj. rovnost šancí ve vzdělávání a zároveň podpořen smysl státní maturity. 3. Státní vstup na střední školyJednotné přijímací řízení na maturitní střední školy a nastavení tohoto systému tak, aby se žáci s prospěchem „dostatečný“ nedostali na  gymnázia. Rozčlení žáky podle schopností a vědomostí, zvýší hodnotu klasifikace na základní škole a zároveň zvýší hodnotu středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, budou efektivněji využity státní prostředky. 4. Koncepční politiku krajů vést v kontextu  ČR jako člen EU, občan jako občan  EUProfesní a řemeslnou úroveň pracovníků českých firem neponechávat pouze na transferu cizinců ze zemí mimo EU.     Do koncepčních plánů rozvoje krajů začlenit  chápání profesního vzdělávání i nadregionálně – tj. jako pohyb pracovních sil i nad rámec potřeb kraje a České republiky. 5. Převést učňovské školství  mimo resort školství.Návrat k systému řízení profesní přípravy jiným ústředním orgánem státní správy než je MŠMT ČR. MŠMT ČR nemá informační ani materiální předpoklady pro řízení odborného školství. Zařazení např. pod MPO ČR  zohlední potřeby hospodářství a  umožní racionální přístup ke zvýšení společenského postavení vyučenců případně odborných techniků.  Další diskutované nástroje pro zlepšení učňovského školství: 1. zavést daňové zvýhodnění firem, které podporují odborné učiliště a jejich žáky2. zajistit reklamu ve všech médiích ke zvýšení prestiže řemeslných profesí a podniků, které řemeslníky zaměstnávají3. zavést učňovské knížky, nebo průkaz s celostátní platností4. podpořit úspěšné řemeslníky a úspěšná pracovní místa 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/