Kapesní průvodce směrnicí o službách na vnitřním trhu

21.06.2007

Jste český podnikatel a chcete využít příležitosti poskytovat služby v jiných členských státech EU? Obáváte se souboje s cizojazyčnými úředními molochy? Zajímalo by vás, co vám přinese nová evropská úprava? Na všechny tyto otázky a nejasnosti dává odpověď publikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s názvem „Kapesní průvodce směrnicí o službách na vnitřním trhu“.

Jste český podnikatel a chcete využít příležitosti poskytovat služby v jiných členských státech EU? Obáváte se souboje s cizojazyčnými úředními molochy? Zajímalo by vás, co vám přinese nová evropská úprava? Na všechny tyto otázky a nejasnosti dává odpověď publikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s názvem „Kapesní průvodce směrnicí o službách na vnitřním trhu“.

Nově přijatá směrnice o službách bude mít konkrétní dopady na naše i zahraniční podnikatele. I přes snahy medializovat pozitivní výsledky směrnice na podnikatelské prostředí v ČR je její obsah pro mnohé stále nejasný. Snahou této brožury je proto praktickým způsobem vysvětlit fungování jednotlivých nástrojů směrnice v praxi a na příkladech podnikateli přiblížit, jak bude moci z jejich existence co nejvíce profitovat.

Směrnice O Službách na vnitřním trhu Právní rada poskytnutá advokátem, organizace turistického zájezdu cestovní kanceláří nebo oprava kuchyňského dřezu instalatérem – to všechno jsou služby. Příjemci těchto služeb mají právo svobodně si zvolit poskytovatele služby, tedy podnikatele, který službu provede. Rozhodují se samozřejmě podle individuálních kritérií. Kvalita, cena nebo rychlost provedení služby mohou být jedněmi z nich.

Donedávna však byla tato volba omezena hranicemi jednotlivých států. Představa, že by si domácnost v Českém Těšíně objednala k opravě domu polského zedníka nebo vídeňský podnikatel nechal vymalovat svou restauraci českým malířem, byla nereálná. Lukrativnost jedné takové zakázky by byla pro poskytovatele služeb díky stohům potřebných úředních povolení minimální.

Zásadní změna má ale nastat od roku 2010. Protože služby tvoří v současné době téměř 70 % HDP Evropské Unie a administrativní omezení tento potenciál omezují, rozhodla se Evropská Komise v roce 2004 jednat a volný pohyb služeb usnadnit. Evropská Komise představila návrh směrnice o službách na vnitřním trhu. Ta ukládá členským státům především povinnost zjednodušit do roku 2010 administrativní překážky omezující volný pohyb služeb.

Výhody nejpozději v roce 2010

Směrnice je nástroj, kterým Evropská Unie stanoví členským státům rámec toho, co a kdy má být v oblasti liberalizace služeb dosaženo. Vlastní formu a realizaci této povinnosti si pak již členské státy zvolí podle svého uvážení. Výhody, které směrnice přinese, tak budou poskytovatelé služeb moci plně využít až v roce 2010, kdy se jejímu obsahu musí plně přizpůsobit nejen český právní řád, ale i legislativa ostatních členských států. Již dnes je ovšem jasné, jaké změny bude směrnice znamenat a čeští podnikatelé se tak mohou následující tři roky plně věnovat přípravě na uchopení nových příležitostí.

A co tedy můžeme čekat?

Směrnice přináší celou řadu výhod pro podnikatele exportující služby. Především se jedná o:

 • Administrativní zjednodušení
 • Jednotná kontaktní místa
 • Screening
 • Kvalita služeb

 

Administrativní zjednodušení

Směrnice razantně omezuje diskriminační opatření. Členské státy mají povinnost zmapovat svůj právní řád a diskriminační ustanovení odstranit. Znamená to, že s českým podnikatelem tak budou muset úřady cizích států zacházet stejně jako s podnikatelem domácím. Originálním přínosem Směrnice bude také zavedení procedury tzv. tichého souhlasu. To znamená, že v případě, že příslušný státní orgán nevydá ve stanovené době rozhodnutí o udělení či zamítnutí povolení k výkonu služby, bude toto povolení automaticky považováno za udělené. Nečinnost orgánu tak již nepůjde na vrub podnikatele. To znamená konec zdlouhavých správních řízení o udělení povolení poskytovat službu (tedy například o živnostenské oprávnění). Taková dlouhá správní řízení totiž nejsou jen noční můrou českých podnikatelů. Získat oprávnění, které podnikateli umožní přístup na trh se službami, může být dnes i v řadě jiných členských státech EU značně komplikované, speciálně pak pro zájemce pocházející z ostatních členských zemí. Ti se dnes mohou setkat právě s četnými diskriminačními omezeními, která má Směrnice odstranit.

 

Jednotná kontaktní místa

Ať již chcete na území cizího státu založit provozovnu či pobočku podniku (tzv. usadit se) či pouze dočasně vyjet za hranice a poskytnout sužbu, budete dnes pravděpodobně narážet na překážky různého typu. Odlišné právní prostředí, jazyk či kulturní zvyky mohou být jen některé z nich. Prostřednictvím Jednotných kontaktních míst však budou moci podnikatelé splnit všechny postupy a formality, kterými je výkon služky podmiňován (žádost o ŽO, výpis z rejstříku trestů atp.). Tím se registrace výrazně zjednoduší. Kromě toho Jednotná kontaktní místa budou schopna poskytnout nově příchozím podnikatelům řadu cenných informací souvisejících s podnikáním v té které zemi, a to i v jiných jazycích, než je jazyk domácí země.

 

Screening

Předpokladem zjednodušení poskytování služeb na vnitřním trhu je tedy především odstranění omezení, která se na podnikatele ze zahraničí v různých členských státech vztahují. Fyzicky změnit relevantní předpisy ovšem budou muset samotné členské státy. To Směrnice ze své povahy (jak již bylo řečeno) udělat nemůže. Aby se ovšem členské státy nemohly této povinnosti vyhnout tak, že z nějakého důvodu překážky neodstraní, bude nad celým procesem odstraňování překážek bdít Evropská Komise. Členské státy musí v průběhu implementace svá omezující opatření Komisi oznámit a – pokud je budou chtít ve svém právním řádu ponechat – odůvodnit pouze stanovenými, zcela konkrétními důvody. Screening tak představuje jakousi pojistku v tom, že se její adresáti skutečně volnějšího poskytování služeb na vnitřním trhu dočkají.

 

Kvalita služeb, konec dvojího pojištění

Zvýšení kvality poskytovaných služeb je další z proklamovaných cílů Směrnice. Příjemci služeb budou mít po implementaci Směrnice právo na řadu informací souvisejících s poskytovanou službou (např. jméno poskytovatele, obchodní podmínky, cenu služby atd.) a jejich diskriminace bude znemožněna. Nově bude zakázáno vyžadovat dvojí pojištění poskytovatele služby – pokud bude poskytovatel pojištěn v domovském státě, nebude možné po něm v jiných zemích EU vyžadovat další pojištění.

Směrnice v číslech

Směrnice bude mít po své implementaci bezpochyby pozitivní efekt na českou ekonomiku. Čeští poskytovatelé služeb jsou již dnes i na evropské poměry plně konkurenceschopní a rozšíření trhu v této oblasti jim tak přinese nové podnikatelské příležitosti. Dle studie provedené konzultační firmou KPMG je díky směrnici možné očekávat růst HDP České republiky v rozmezí 0,67 – 1,59 %, což v absolutních číslech činí zhruba 17,6 – 40,6 mld. Kč. Směrnice bude mít také positivní dopad na ukazatele pracovního trhu – je možné očekávat vznik cca 18,7 tisíc nových pracovních míst.

Pokryté služby

Směrnice je plošný nástroj a profitovat z ní bude velká většina podnikatelů exportujících služby. Bohužel jedním z důsledků tvrdých bojů o podobu Směrnice bylo i její určité zúžení oproti původní představě. To znamená, že Směrnice nepokrývá všechny existující typy služeb.

Mimo působnost Směrnice tak stojí především sužby:

 • audiovizuální
 • zdravotnické
 • v oblasti dopravy
 • sociální
 • agentur práce
 • bezpečnostních agentur
 • hazardní hry
 • finanční služby
 • služby elektronických komunikací

 

Rovněž do oblasti působnosti Směrnice nespadají služby, které jsou výkonem veřejné moci a služby v obecném nehospodářském zájmu (například státní školství). Veškeré ostatní myslitelné služby do rozsahu Směrnice spadají a rok 2010 tak přinese jejich průlomovou liberalizaci.

 

Více informací naleznete zde.

 

Převzato z portálu BusinessInfo – www.businessinfo.cz

Související soubory

/jak-na-