Index podnikatelské nálady v Praze: Malé a střední podniky jsou optimističtější než v poslední krizi

09.09.2020 Karina Kubelková, Miroslav Diro

V novém Komorovém barometru výrazně vzrostl podíl firem, které v druhé polovině roku očekávají zhoršení vlastní ekonomické situace (z 12 % na 32 %). Důvodem je především fakt, že v hl. m. Praze oproti průměru ČR je větší procentuální zastoupení služeb na úkor průmyslu – mezi pražskými respondenty to bylo 80:20 (služby:průmysl), zatímco v ČR 57:43 (služby:průmysl). Právě služby – především cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie – přitom byly postiženy koronavirovou krizí nejvíce.

Zásadní je informace, že počet firem očekávající příznivější vývoj směrem ke konci roku je stejný jako počet pesimistických firem (tj. 32 %). Nutno dodat, že srovnávací základna (tj. stav firmy v 1. pololetí 2020) je nízká, k růstu očekávání podnikatelů tedy stačí méně, než v době růstu ekonomiky.

Z výsledků lze také dovozovat, že se struktura podnikání v Praze se začíná proměňovat.

Pro srovnání v lednu 2020 očekávalo zlepšení celkové situace v prvním pololetí 31 % pražských firem, zhoršení jen 12 %. Pandemie koronaviru a s ní spojená mimořádná opatření vlády ale měla za výsledek výrazný propad české ekonomiky namísto ještě počátkem roku prognózovaného růstu kolem 3 %.

Podnikatelská nálada malých a středních podniků v Praze

Malé a střední podniky tvoří naprostou většinu ekonomických subjektů v zemi. I proto Hospodářská komora pravidelně počítá z dat Komorového barometru Index podnikatelské nálady malých a středních podniků (SME Business Climate Index). Tento Index pro Českou republiku Hospodářská komora publikuje podle stejné metodiky dvakrát ročně spolu s členskými a partnerskými zeměmi organizace SMEunited. Index je počítán jako průměr malých a středních firem, které nahlásily pozitivní nebo stabilní situaci a očekávají pozitivní nebo stabilní vývoj pro další období. Proto se Index může pohybovat od 100 (vše pozitivní nebo neutrální) do 0 (vše negativní).

Vůbec poprvé Hospodářská komora spočítala z dat Komorového barometru Index pro hl. m. Prahu. Ten v 1. pol. 2020 činil 89,9, což byl výrazně lepší výsledek než průměr ČR (82,2). O to markantnější je zhoršení pro 2. pololetí, kdy v Praze Index klesl na hodnotu 51,8, zatímco v ČR na hodnotu 56,6.

Obě čísla ale zůstávají vyšší, než 50, což je stále lepší výsledek, než na počátku tzv. velké recese v letech 2008 a 2009. Odpovídající hodnoty Indexu pro ostatní evropské země budou zveřejněny v říjnu 2020.

Pozn.: V lednu 2020 byli podnikatelé dotazováni, jak vidí celkovou situaci firmy v 1. pol. 2020 ve srovnání s předchozím pololetím, tj. s 2. pol. 2019 (první pruhový graf). V srpnu 2020 měli podnikatelé porovnat očekávanou situaci firmy v 2. pol. 2020 se skutečností v 1. pol. 2020 (druhý pruhový graf).

O anketě

Hospodářská komora ČR sbírá již více než 10 let pravidelně dvakrát ročně informace o podnikatelském sektoru v ČR v rámci tzv. Komorového barometru. Poslední šetření se uskutečnilo od 13. do 29. srpna 2020. Z respondentů byly v rámci spolupráce Hospodářské komory a magistrátu hlavního města Prahy vybrány jen ty firmy, které mají sídlo v  Praze (celkem 115). Výsledky byly porovnány s výsledky z ledna 2020 (tehdy celkem 96 respondentů z hl. m. Prahy).

/jak-na-