Felix a spol., advokátní kancelář: Evidence skutečného majitele od 1. 6. 2021 nově a přísněji

Felix a spol., advokátní kancelář a partner Hospodářské komory ČR přináší aktuální informace k evidenci skutečného majitele.

Mimořádně důležitá aktualita týkající se EVIDENCE SKUTEČNÉHO MAJITELE obchodních korporací, svěřenských fondů, spolků, nadací, bytových družstev a dalších subjektů.

Prosím věnujte aktualitě pozornost, zejména proto, že:

  • úprava zavádí kromě pokut další citelné sankce, které mimo jiné zahrnují nemožnost hlasovaní na valné hromadě!
  • nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele má za důsledek nemožnost vyplácet podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku!

Nová pravidla začínají platit od 1. 6. 2021 s tím, že od tohoto data se ZVYŠUJE POPLATEK ZA NÁVRH NA ZÁPIS do evidence skutečných majitelů na 4.000, – Kč oproti stávajícímu poplatku 1.000, – Kč.

Pokud již zápis v evidenci máte a neodpovídá skutečnosti, je nejvyšší čas uvést všechny evidované informace do souladu se skutečným stavem.

V případě zájmu Vám Felix a spol. advokátní kancelář, partner HK ČR, poskytne více informací, případně pomůže se zápisem do evidence skutečných majitelů tak, aby Vaše náklady spojené s touto zákonnou povinností byly co nejmenší. Své požadavky zašlete na: akfelix@akf.cz

Shlédněte krátké video o evidenci skutečného majitele na YouTube

Níže podrobněji o zákonu o evidenci skutečných majitelů, který přináší nové povinnosti i sankce

Dne 1. 6. 2021 vstoupí v účinnost nová úprava evidence skutečných majitelů. Úprava této materie existuje v České republice již několik let, nový zákon však přináší podrobnější úpravu a za nedodržení povinností stanovuje citelné sankce.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Evidenční zákon“) plně nahradí dosavadní úpravu obsaženou zejména v „Rejstříkovém zákonu“ (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů) a v „AML zákonu“ (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu); do českého právního řádu transponuje Evidenční zákon směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018 (tzv. V. AML směrnice).

Hlavními změnami, které přináší nová právní úprava jsou:

  • reformovaná definice skutečného majitele a okruhu povinných subjektů;
  • automatický průpis údajů;
  • zavedení přísných sankcí za porušení povinnosti zápisu do evidence;
  • přístup k údajům zapsaným v evidenci skutečných majitelů;

DEFINICE SKUTEČNÉHO MAJITELE

Původní úprava, která byla obsažena v § 4 odst. 4 AML zákona, byla nahrazena podrobnější a zpřesňující definicí uvedenou v § 2 písm. e) Evidenčního zákona. Ten stanoví, že skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Koncovým příjemcem se zjednodušeně rozumí fyzická osoba, která ať už přímo, či nepřímo, získává majetkový prospěch alespoň v rozsahu 25 % z celkového majetkového prospěchu obchodní korporace. Osobou s koncovým vlivem (§ 4 Evidenčního zákona) v obchodní korporaci se pak rozumí každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací. Pokud však nelze koncového příjemce nebo osobu s koncovým vlivem v obchodní korporaci určit, považuje se za skutečného majitele každá osoba v jejím vrcholném vedení. Evidenční zákon též obsahuje další pomocná kritéria, jak takové osoby určit a nově také reflektuje i případy, kde dochází k větvení korporátní struktury, případně kde dochází k řetězení obchodních korporací.

VÝJIMKY – SUBJEKTY NEPODLÉHAJÍCÍ POVINNOSTI ZÁPISU SKUTEČNÉHO MAJITELE

Subjekty, které dle Evidenčního zákona nemají skutečného majitele, a tedy nemají povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů (dále také jen „Evidence „) jsou vyjmenovány v § 7 Evidenčního zákona. Nově jsou mezi nimi např. společenství vlastníků jednotek, na rozdíl třeba od bytových družstev, která do Evidence zapíší každou fyzickou osobu, která je členem statutárního orgánu. Obecně lze shrnout, že Evidenci nepodléhají organizační složky státu, příspěvkové organizace atp., případně i jiné právnické osoby vč. obchodních korporací, ve kterých drží přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika.

ZÁPIS DO EVIDENCE

Evidence skutečných majitelů je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Evidenci skutečných majitelů vede příslušný krajský soud, v jehož obchodním rejstříku je obchodní korporace zapsána, přičemž zápis do Evidence může provést jak příslušný krajský soud, tak notář. Řízení o zápisu se podle Evidenčního zákona zahajuje na základě návrhu podaného na předepsaném elektronickém formuláři, jehož součástí musí být písemnosti dokládající skutečnosti, které mají být do Evidence zapsány (příklady těchto dokumentů jsou uvedeny v § 23 Evidenčního zákona). Povinnost zapisovat skutečné majitele do Evidence je uložena právnickým osobám (ty pak zákon označuje jako evidující osoby), skutečným majitelem může být pouze fyzická osoba. Pakliže evidující osoba nepodá návrh na zápis do Evidence do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh podat osoba jiná, která osvědčí právní zájem.

V této souvislosti je třeba upozornit na podstatný rozdíl mezi řízením o návrhu na zápis skutečného majitele do Evidence a o návrhu ve věcech obchodního rejstříku – pokud návrh na zápis skutečného majitele do Evidence nebo listiny k němu připojené vykazují vady či nedostatky, nebude navrhovatel vyzýván k jejich odstranění. Návrh bude soudem automaticky odmítnut. Opravený návrh bude potřeba podat znovu a též znovu zaplatit soudní poplatek.

AUTOMATICKÝ PRŮPIS SKUTEČNÉHO MAJITELE

Aby byla snížena administrativní zátěž subjektů povinných k zápisu skutečného majitele do Evidence, zavedl zákonodárce nový institut nazvaný „automatický průpis“ (§ 37 a násl. Evidenčního zákona). Automatickým průpisem se propíší do Evidence údaje vedené ve veřejných rejstřících, a to i bez návrhu. U obchodních korporací tak budou převzaty údaje z obchodního rejstříku, přičemž jako skuteční majitelé budou propsáni společníci s.r.o. s podílem větším než 25 % nebo skutečný majitel právnické osoby, která je společníkem s.r.o. s právem na podíl větším než 25 %. U akciových společností bude automaticky propsán jediný akcionář nebo skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem právnické osoby. Evidovaný subjekt zodpovídá za to, že údaje vedené v Evidenci jsou pravdivé a úplné, a to jak v případě, že údaje byly do Evidence zapsány na návrh, tak v případě, že došlo k jejich automatickému průpisu.

Zápisy do Evidence provedené podle dosavadní právní úpravy se považují za zápisy dle Evidenčního zákona, k průpisu u těchto subjektů automaticky nedojde. To ale nevylučuje možnost navrhnout soudu nebo požádat notáře, aby byly údaje o skutečném majiteli napříště automaticky propsány.

V každém případě je třeba údaje v Evidenci aktualizovat – v případě obchodních korporací do 6 měsíců od účinnosti Evidenčního zákona, tj. do 1. 12. 2021, a v případě jiných právnických osob do 1 roku od účinnosti Evidenčního zákona, tj. do 1. 6. 2022.

SANKCE

Zásadní je zavedení sankcí za porušení povinnosti zápisu skutečného majitele. Evidenční zákon ovšem nezavádí jen veřejnoprávní sankce (pokuty), ale i významné sankce soukromoprávní.

Za spáchané přestupky lze uložit na základě soudem zjištěných nesrovnalostí a nedostatků pokuty až do výše 500 000 Kč, přičemž k uložení pokuty lze přistoupit po marném uplynutí lhůty poskytnuté ke zjednání nápravy. Přestupku se dopustí např. taková evidující osoba, která nezajistí zápis žádného údaje do Evidence nebo která nezajistí zápis nových údajů poté, co soud nesprávné údaje vymazal bez náhrady. Pokutu lze uložit také za přestupek, kdy skutečný majitel nebo další zákonem vyjmenované osoby neposkytnou evidující osobě potřebnou součinnost, a to opět, pokud toto porušení potvrdí soud. Promlčecí doba činí 1 rok.

Závažným a citelným postihem mohou být sankce soukromoprávní, které omezují konkrétní oprávnění podílníků právnické osoby, resp. evidujícího subjektu jako takového.

V první řadě se jedná o nevymahatelnost práv a povinností z právních jednání zastírajících osobu skutečného majitele, které vznikly v době, kdy nebyl skutečný majitel zapsán v evidenci skutečných majitelů, a to bez ohledu na to, kterým právním řádem se jednání řídí. Například se jedná o převody podílů, akcií a jednotlivých práv z nich vyplývajících atp. – tedy jakákoli jednání, která by měla za cíl zastřít osobu skutečného majitele. Takové závazky jsou pak nevymahatelné.

Dalším postihem skutečného majitele obchodní korporace, který není zapsán v Evidenci, je nemožnost výkonu hlasovacích práv nebo rozhodování v roli jediného společníka při hlasování v rámci nejvyššího orgánu společnosti (zpravidla valná hromada). Obdobně nebude moci hlasovat nebo rozhodovat ani právnická osoba nebo správce svěřenského fondu, pokud nemá v Evidenci zapsaného skutečného majitele. Usnesení valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka v rozporu s touto právní úpravou bude neplatné. Navíc takovému nezapsanému skutečnému majiteli (nebo právnické osobě, přes kterou podíl skutečný majitel drží) nesmí být vyplacen podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku. Právo na výplatu zanikne uplynutím účetního období, v němž došlo k rozhodnutí o výplatě takového prospěchu. Statutární orgán, který by k výplatě přistoupil by nejednal s péčí řádného hospodáře.

DOSTUPNOST ÚDAJŮ A DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

K dalším významným změnám patří zpřístupnění údajů zapsaných v Evidenci. Dosud se s údaji zapsanými v Evidenci mohl seznámit jen určitý vymezený okruh subjektů, jako jsou soudy, banky nebo orgány činné v trestním řízení. Evidenční zákon zavádí nově možnost, aby kdokoliv mohl do Evidence v základním rozsahu nahlédnout, evidujícím osobám umožní získat částečný nebo úplný elektronický výpis prostřednictvím dálkového přístupu, který zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti na webové stránce https://issm.justice.cz . K informacím, které mají být veřejnosti nově přístupné, patří jméno a příjmení, stát, bydliště, rok a měsíc narození, státní občanství nebo údaj o postavení skutečného majitele právnické osoby.

SHRNUTÍ

V této aktualitě jsme shrnuli pouze základní parametry nové úpravy. Rádi vás samozřejmě seznámíme s úpravou podrobněji a budeme Vám nápomocni při zápisu do evidence skutečných majitelů, jakož i při nastavení vnitřních procesů a pravidel, která zajistí, že údaje budou vždy správně aktualizovány.

Neváhejte se na nás obrátit, jsme Vám k dispozici.

Felix a spol. advokátní kancelář s.r.o.

Aktualitu zpracoval JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D.