Evropská komise vydá v příštím roce 21 iniciativ

03.11.2016

Rok 2017 by měl být ve znamení prosazování a uplatňování práva EU. Evropská komise slibuje důraz na implementaci přijaté legislativy, přezkum projednávaných aktů a předložení zbývajících návrhů v rámci prioritních strategií. Vyplývá to z jejího pracovního programu na následující rok, který představila 25. října 2016. Jedná se již o třetí program v pořadí za mandátu Junckerovy komise. V příštím roce předloží Komise 18 nových návrhů v rámci programu REFIT a 21 nových iniciativ, které jsou zasazeny do jedné z deseti politických priorit.

Program, k čemu slouží?
V pracovním programu Komise uvádí pouze nové návrhy. Nevěnuje se běžné činnosti, kterou je prosazování stávající legislativy či přijímání pravidelných iniciativ. Dle třetího programu Komise plánuje v příštím roce předložit 21 nových návrhů. Přílohou programu je také přehled o stavu návrhů ve fázi projednávání, které Komise předložila v uplynulých dvou letech. Program rovněž informuje o návrzích, které Komise chystá přezkoumat či stáhnout. Komise navrhuje stáhnout 19 projednávaných legislativních návrhů, které zastaraly, a zrušit 16 neaktuálních předpisů. Novinkou je plánovaná diskuse předsedy Komise nad pracovním programem s předsedy Rady a Parlamentu s cílem dosáhnout společného politického prohlášení v následujících týdnech nad cíli a prioritami pro rok 2017.

Iniciativy odrážejí aktuální výzvy
Priority pro následující rok reflektují aktuální situaci v Evropské unii a výzvy, kterým unie čelí. Konkrétně se jedná o migraci, bezpečnostní situaci a s tím související protiteroristická opatření, pomalé ekonomické oživení, nezaměstnanost mladých a potřebu přizpůsobit se digitálnímu vývoji. Z tohoto důvodu se Komise chystá zaměřit na implementaci následujících strategií: Investiční plán pro Evropu, Jednotný digitální trh, Energetická unie, Evropský program pro bezpečnost, Evropský program pro migraci, Unie kapitálových trhů, Akční plán pro spravedlivější a efektivnější zdaňování příjmů právnických osob v EU, nová obchodní a investiční strategie, kroky vedoucí k dokončení Hospodářské a měnové unie, Strategie pro Jednotný trh a Akční plán EU pro oběhové hospodářství. V březnu 2017 oslaví unie 60. výročí podpisu Římských smluv. Za tímto účelem Komise představí Bílou knihu o budoucnosti Evropy a způsobu, jak EU27 reformovat.

Zaměstnanost a růst
Nezaměstnanost mládeže v mnohých členských zemích vede Komisi v rámci nové agendy dovedností pokračovat v modernizaci vzdělávání a podpoře mobility, stejně jako v budování rámce kvality pro učňovství. Na přelomu letošního roku chystá Komise zahájit iniciativu, která umožní osobám mladším 30 let získat nové znalosti a zkušenosti. V prvním čtvrtletí 2017 Komise předloží pilíř sociálních práv a s tím související iniciativy, které se zaměří na pomoc pracujícím rodinám při skloubení pracovního a rodinného života, na přístup k sociální ochraně a na implementaci směrnice o pracovní době.

Udržitelné životní prostředí a energetika
Komise bude v roce 2017 pokračovat v implementaci Akčního plánu pro oběhové hospodářství. Bude usilovat o snížení plastového odpadu, zlepšení kvality recyklace a opětovného používání plastu. Ve druhém čtvrtletí 2017 navrhne nařízení o minimálních požadavcích na kvalitu pro opětovně využitou vodu. V rámci programu pro zkvalitňování legislativy (REFIT) se zaměří na revizi směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Pokračovat bude i v aktivitách v rámci strategie pro Energetickou unii. Ke konci letošního roku vydá balíček, který se bude týkat obnovitelných zdrojů, designu trhu s elektřinou, energetické účinnosti a energetické náročnosti budov. Tyto návrhy budou normotvůrci projednávat v roce 2017 v legislativním procesu. V rámci REFIT se Komise zaměří na revizi několika legislativních aktů v oblasti akčního plánu pro nízkoemisní mobilitu – strategii pro osobní automobily, dodávkové automobily, nákladní automobily, autobusy a autokary pro období po roce 2020, dále pak na revizi nařízení o osobních automobilech a o lehkých užitkových vozidlech a směrnici o čistých vozidlech.

Digitální agenda
V příštím roce bude digitální agenda zejména v rukou normotvůrců. V legislativním procesu jsou nyní projednávány návrhy ohledně autorského práva, digitálního kontraktu, geografického blokování, portability dat, dodávání zásilek, audiovizuálních mediálních služeb, kodex elektronických komunikací, používání pásma 700MHz pro mobilní služby a Wifi4EU. V polovině 2017 by mělo v unii dojít k slíbenému zrušení mobilních poplatků. Komise se v tomto ohledu soustředí a bude soustředit na přijetí potřebných doprovodných opatření, která tento přechod na nulový roaming umožní. V rámci zkvalitnění legislativy se bude Komise věnovat směrnici o soukromí a elektronických komunikacích a výměně osobních údajů se třetími zeměmi.

Vnitřní trh a zahraniční obchod
Rok 2017 bude věnován zejména prosazování práva EU a zkvalitňování nástrojů EU pro řešení problémů vnitřního trhu. Komise předloží informační nástroj Jednotného trhu a Jednotnou digitální bránu. Národní úřady pro hospodářskou soutěž získají v příštím roce větší prostor na účinnější prosazování pravidel pro zajištění lepšího konkurenčního prostředí. V oblasti obchodního práva můžeme očekávat iniciativu, která by měla firmám usnadnit používání digitálních technologií v celém životním cyklu společnosti a v přeshraničních fúzích a divizích. Podnikatelská veřejnost může očekávat opatření na modernizaci a zjednodušení DPH v rámci EU.
V oblasti zahraničního obchodu bude EU pokračovat ve vyjednáváních o volném obchodu s USA, Japonskem, Mercosur, Mexikem, Tuniskem a zeměmi ASEAN. Klíčový důraz bude kladen na ratifikaci dohody s Kanadou. Nově bude EU usilovat o zahájení vyjednávání s Tureckem, Austrálií, Novým Zélandem a Čile.

Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE- České podnikatelské reprezentace při EU

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/