Energetická konference

26.05.2007

Hospodářská komora České republiky si je plně vědoma významu státní energetické koncepce v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a to zejména v oblasti dostupnosti a spolehlivosti dodávek energií a úspor paliv a energií. Proto uspořádala v souladu s Akčním plánem pro energetickou účinnost ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí dne 17. 5. 2007 celostátní konferenci zaměřenou na problematiku regionální energetiky pod názvem Vliv regionální energetiky na podnikatelské prostředí.

Hospodářská komora České republiky si je plně vědoma významu státní energetické koncepce v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a to zejména v oblasti dostupnosti a spolehlivosti dodávek energií a úspor paliv a energií. Proto uspořádala v souladu s Akčním plánem pro energetickou účinnost ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí 17. 5. 2007 v prostorách úřadu Hospodářské komory ČR celostátní konferenci zaměřenou na problematiku regionální energetiky pod názvem Vliv regionální energetiky na podnikatelské prostředí.

Cílem této konference bylo projednání hlavních problémů regionální energetiky, vlivu energetiky na podnikatelské a životní prostředí, jakož i směru jejího dalšího vývoje.
Účast na celonárodní konferenci odpovídala zájmu, který se této problematice věnuje.
Odborný garant Ing. Hrabák konference, člen představenstva HK ČR, stejně jako tajemník HK ČR V. Šiška a víceprezidenti HK ČR F. Holec a ing. P. Bartoš přivítali zástupkyni velvyslance ČR v EU J. Reinišovou, zástupce všech zainteresovaných ministerstev,  České energetické asociace, Sdružení velkých spotřebitelů energie či Státní energetické inspekce, Energetického regulačního úřadu, Asociace energetických auditorů, Asociace montážních firem, Energetické agentury, Krajských úřadů, Krajských a Regionálních hospodářských komor a především zástupci podnikatelské sféry z této oblasti. Řada z přítomných vystoupila v řízené diskuzi. Partnery konference byli Hlavní partner Hospodářské komory ČR Živnostenská banka, firma KA Contracting ČR a F+Š Mark, s.r.o.Poznatky prezentované v Konferenčním sále HK ČR budou dále zapracovány do plánu práce Energetické sekce HK ČR a budou předmětem jednání s dotčenými orgány s cílem jejich následného řešení.

V závěru konference byla přijata níže uvedená usnesení:

  • Ustavit odbornou pracovní skupinu, která provede rozbor přednesených diskusních příspěvků na této konferenci a zpracuje závěry z konference a návrhy na opatření.
  • Závěry z konference a návrhy na opatření projednat v energetické sekci HK ČR a následně společně s návrhy na řešení předložit představenstvu HK ČR.
  • S výsledky této konference projednanými dle bodů: 1. – 2. tohoto usnesení seznámit MPO ČR a usilovat o jejich implementaci do NOEL.( tj.Nová energetická legislativa zpracovávaná MPO).
  • Připravit další konferenci k energetické problematice, která se bude zabývat předloženými opatřeními dle bodů 1. a  2. tohoto usnesení a jejich realizací.
  • Iniciovat vznik poradenské organizace, která bude poskytovat podnikatelům servis v oblasti informací, jak a kde lze pro aktivity v oblastech UE a OZE získat finanční prostředky.

Vzhledem k narůstajícím potřebám řešit vznikající problémy v oblasti paliv a energií připravuje HK ČR ustavení tzv. Energetické sekce, která by měla navázat úzkou spolupráci s jednotlivými ministerskými rezorty, politickými stranami a organizacemi jako např. ČEA, SEI atd. Bude se zabývat zejména legislativní, osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti podpůrných mechanizmů přispívajících k řešení energetických problémů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/