Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2018

14/02/2019

Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod

1) Prodej

Na základě výsledků za rok 2018 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 56,5 mld. Kč. Z toho 48,3 mld. Kč v textilním sektoru a 8,2 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 3 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 3,2 % a oděvní průmysl snížením tržeb o 1,8 %.

Zdroj: ATOK

2) Zaměstnanost

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci roku 2018 v TOP úrovně 32,2 tis. zaměstnaných osob, což představuje pokles o 1,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 21,8 tis. zaměstnaných osob, to je o 1,3 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl zaznamenal také pokles počtu zaměstnaných osob na 10,4 tis., což je o 2,2 % méně než ve stejném období předchozího roku.

Zdroj: ATOK

3) Mzdový vývoj

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla na konci roku 2018 hodnoty 23,6 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,5 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 25,9 tis. Kč a tato hodnota je přibližně o 7 300 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

Zdroj: ATOK

4) Produktivita práce

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na konci roku 2018 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 220 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (790 tis. Kč/ pracovník/ rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita stoupla o 4,6 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu produktivity o 4 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Zdroj: ATOK

5) Zahraniční obchod

Vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2018 rostl oproti roku 2017 o 0,2 %, avšak jen kvůli navýšení vývozu textilního zboží, přičemž dynamika růstu vývozů byla větší než u dovozů. V případě oděvního zboží pokles vývozu představoval 0,1 %, objem dovozů pak klesl o 2 %. I za této situace si však oděvní průmysl nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu. A přestože je bilance textilního průmyslu kladná, je celková bilance textilního a oděvního průmyslu bohužel záporná.

Zdroj: ČSÚ

Celkové zhodnocení

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v roce 2018 dosáhl slušných 56,5 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010. Tento růst již tradičně táhne textilní průmysl, oděvní průmysl však nezůstává nijak pozadu. V celém odvětví byl zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd. Pozitivní je tak růst produktivity práce, která rostla, jak v textilním průmyslu, tak i v průmyslu oděvním. Její růst je vyšší než růst tržeb, avšak nižší než růst mezd.

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. Meziročně ale došlo ke snížení v položce dovozu, což může naznačovat, že české oděvní i textilní zboží nalézá ve větší míře uplatnění na domácím trhu. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/