Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2019

22.08.2019

1) Prodej

Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2019 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 28,5 mld. Kč. Z toho 23,9 mld. Kč v textilním sektoru a 4,6 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 3,5 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 2 % a oděvní průmysl dokonce o 11,5 %.

Tržby 1. pol. roku 2019
oproti stejnému období předchozího roku, běžné ceny

Textil ▲ + 2 %
Oděv ▲ + 11,5 %
TOP ▲ + 3,5 %

2) Zaměstnanost

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci 1. poloviny roku 2019 v TOP úrovně 31 tis. zaměstnaných osob, což představuje pokles o 3,2 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 20,3 tis. zaměstnaných osob, to je o 5,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl zaznamenal také pokles počtu zaměstnaných osob na 10,7 tis., což je o 0,4 % méně než ve stejném období předchozího roku.

Zaměstnanost 1. pol. roku 2019
oproti stejnému období předchozího roku

Textil ▼ – 5,1 %
Oděv ▼ – 0,4 %
TOP ▼ – 3,2 %

3) Mzdový vývoj

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla v 1. polovině roku 2019 hodnoty 24,1 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,5 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 26,8 tis. Kč a tato hodnota je přibližně o 7 900 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

Mzdový vývoj 1. pol. roku 2019
oproti stejnému období předchozího roku

Textil ▲ + 8,6 %
Oděv ▲ + 6,2 %
TOP ▲ + 7,5 %

4) Produktivita práce

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na konci 1. poloviny roku 2019 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 360 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (860 tis. Kč/ pracovník/ rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita stoupla o 7,5 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu produktivity o 11 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Produktivita práce 1. pol. roku 2019
oproti stejnému období předchozího roku, běžné ceny

Textil ▲ + 7,5 %
Oděv ▲ + 11 %

5) Zahraniční obchod

Vývoz textilního a oděvního zboží v 1. polovině roku 2019 klesl oproti stejnému období roku 2018 o 0,7 %, přesto došlo k navýšení vývozu textilního zboží, avšak dynamika růstu vývozů byla menší než u dovozů. V případě oděvního zboží pokles vývozu představoval 2,8 %, objem dovozů pak vzrostl o 5,7 %. Oděvní průmysl si tímto nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu. A přestože je bilance textilního průmyslu kladná, je celková bilance textilního a oděvního průmyslu bohužel záporná.

Zahraniční obchod 1. pol. roku 2019
oproti stejnému období předchozího roku

Vývoz
Textil ▲ + 0,9 %
Oděv ▼ – 2,8 %

Dovoz
Textil ▼ – 1,7 %
Oděv ▲ + 5,7 %

Celkové zhodnocení

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v 1. polovině roce 2019 dosáhl slušných 28,5 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010 a byl přerušen pouze v loňském roce. Tento růst tradičně táhnul textilní průmysl, avšak nyní je tomu naopak, výraznější tempo růstu tržeb je zaznamenáváno u průmyslu oděvního.

V celém odvětví došlo k úbytku počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd. Pozitivní je tak růst produktivity práce, která rostla, jak v textilním, tak i v oděvním průmyslu. Její růst je jak v textilním, tak v oděvním průmyslu vyšší než růst objemu vynaložených mzdových prostředků.

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. Meziročně ale došlo v případě oděvního zboží ke snížení v položce vývozu. Vezmeme-li v úvahu výrazné zvýšení tržeb v oděvním průmyslu, tak to může naznačovat, že české oděvní zboží nalézá ve větší míře uplatnění na domácím trhu. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance a větší uplatnění na domácím trhu, ve srovnání s loňským prvním pololetím, není plně prokazatelné.

Další informace poskytne:

Jiří Simín

ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 361 883; Fax.: 224 805 339
www.atok.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/