Doporučení Hospodářské komory k návrhu Evropské komise (plyn a jaderné zdroje)

Stanovisko Hospodářské komory České republiky k návrhu nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, pokud jde o hospodářské činnosti v určitých energetických odvětvích, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178, pokud jde o zveřejňování informací v souvislosti s těmito činnostmi.

Pozice České republiky k návrhu doplňkového nařízení v přenesené pravomoci musí z pohledu Hospodářské komory České republiky zdůraznit vůči Evropské komisi před přijetím návrhu kolegiem Evropské komise aspekty, které budou z hlediska České republiky těžko splnitelné či je nelze splnit, popř. mohou znemožnit dosažení klimatické neutrality ze strany České republiky. Bez úpravy návrhu nelze podle Hospodářské komory České republiky doporučit České republice přijetí tohoto aktu.

Návrh navíc neobsahuje posouzení dopadů pouze přechodného zařazení jaderné i plynové technologie jako udržitelných z hlediska složení energetického mixu České republiky, resp. jeho dekarbonizace.

1) Podmínky pro stávající / nové jaderné zdroje

Hospodářská komora České republiky vítá, že je jaderná technologie kvalifikována jako splňující kritéria čl. 10 odst. 2 i článku 17 nařízení 2020/852, tedy je kvalifikována jako významně přispívající ke zmírnění změny klimatu a významně nepoškozující environmentální cíle.

Hospodářská komora České republiky však odmítá „pouze přechodné“ zařazení jaderné technologie do roku 2040, resp. 2045 na rozdíl od OZE. Rok 2040, resp. 2045 představuje nejistotu jak z hlediska provozu stávajících jaderných elektráren, tak i z hlediska výstavby nových jaderných zdrojů. Rok 2045 může znamenat významnou komplikaci pro rozvoj SMR v České republice.

Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s rozšířením povinnosti notifikovat jakékoli investice do jaderné technologie podle článku 41 EURATOM. Tato povinnost překračuje rámec příslušného unijního nařízení a představuje nadbytečnou zátěž pro investory do nových jaderných zdrojů, popř. pro provozovatele stávajících jaderných zdrojů.

Pro Českou republiku mohou být podle názoru Hospodářské komory České republiky limitující i podmínky stanovené v oblasti nakládání s jaderným odpadem.

2) Podmínky pro plynové a plynové kogenerační zdroje

Hospodářská komora České republiky je toho názoru, že podmínky stanovené pro plynové technologie jsou z hlediska časových požadavků v případě České republiky nesplnitelné (např. podíl spoluspalování 30 % vodíku/bioplynu k 1.1.2026). Stávající infrastruktura není této povinnosti uzpůsobena.

Rovněž ostatní podmínky pro výstavbu nových plynových zdrojů považuje Hospodářská komora České republiky za příliš složité, resp. za podmínek České republiky těžko splnitelné, a proto Hospodářská komora České republiky požaduje, aby v rámci pozice České republiky byly tyto podmínky uzpůsobeny tak, aby mohla být reálně provedena zejména konverze českého teplárenství za nákladově efektivní ceny pro koncové spotřebitele.

x x x

Hospodářská komora České republiky předpokládá, že podobné připomínky uplatní i další české instituce. Hospodářská komora České republiky proto upozorňuje, že k uplatnění společných připomínek bude nutno, aby MPO, případně vláda České republiky, urychleně hledala společný názor s dalšími, tzv. like-minded zeměmi s cílem do 12.1.2022 zaslat Evropské komisi společné připomínky, zaměřené k příslušným úpravám finálního textu, který má být schválen 18.1.2022 kolegiem EK.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/