Doporučení by měla být vodítkem, realizace reforem však závisí na ČR

23.06.2014

Hospodářská a finanční krize ukázala silnou propojenost ekonomik EU. Rovněž i proto členské státy prohloubily koordinaci svých hospodářských politik v rámci tzv. evropského semestru. Každoročně, na základě návrhu doporučení ze strany Evropské komise a po potvrzení od Evropské rady, Rada EU schvaluje soubor doporučení pro hospodářskou politiku všech členských zemí. Návrh doporučení pro rok 2014 schválila Evropská komise 2. června a České republice v nich mimo jiné doporučuje udržet i v budoucnu schodek veřejných financí v souladu s tzv. střednědobým cílem (tj. v „bezpečné“ vzdálenosti pod úrovní 3% HDP), zvýšit prorůstové výdaje, provést opatření k posílení fiskálního rámce (včetně zavedení fiskálních pravidel pro místní a regionální samosprávy), zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém, snížit vysoké daňové zatížení práce, zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení, zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti a kvality vzdělávacího systému, zvýšit energetickou účinnost a v neposlední řadě přijmout služební zákon. Tím, jaký potenciál mají doporučení přispět k růstu české ekonomiky, se zabývala debata pořádaná 19. června v Evropském domě v Praze.

Debatu zahájil vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal, který připomněl, že u zrodu celé myšlenky tzv. evropského semestru byla snaha vyhnout se podobným situacím, které vedly k hospodářským problémům po roce 2008. „Členské země EU jsou velice provázané a hospodářská politika jednoho státu má vliv i na ty ostatní, proto je důležité sledovat jejich vývoj,“ upřesnil Michal jeden z hlavních motivů pro posílenou koordinaci v rámci EU. Zároveň uvedl, že doporučení pro ČR by neměla být překvapením, jelikož je Komise v kontaktu s českou administrativou a ostatními zainteresovanými skupinami v průběhu celého roku. Z konkrétních doporučení zdůraznil problematiku vysokého zdanění práce, kde se ČR nachází na předních příčkách v rámci celé EU, přičemž nižší zdanění vykazuje většina zemí našeho regionu (včetně Německa). V oblasti penzí Komise navrhuje rychlejší navyšování zákonem stanoveného věku do důchodu. Toto opatření má potenciál přispět k posílení dlouhodobé udržitelnosti veřejného důchodového systému a zároveň uvedl, že ČR patří v EU mezi země s nejnižším zákonem stanoveným věkem odchodu do důchodu. Pozornost je také nutné věnovat obrovskému rozdílu v zaměstnanosti u žen s dětmi oproti bezdětným ženám, což může souviset s nízkou dostupností částečných úvazků v ČR i s nedostatkem dostupných předškolních zařízení. Doporučení se věnují i oblasti energetické náročnosti, která je v případě České republiky zhruba 2,5krát vyšší než je průměr EU.

Dle Marka Svobody, ředitele odboru koordinace růstových politik a hospodářského rozvoje Úřadu vlády České republiky, nemohou samotná doporučení vést ke zlepšení hospodářské situace ČR, ale měla by sloužit spíše jako vodítka pro hospodářské směřování ČR v kontextu Evropské unie. „Vláda by si měla být sama vědoma problémů, na které doporučení poukazují a snažit se je vyřešit,“ zdůraznil Svoboda. Zároveň dodal, že letošní doporučení pro ČR se ve většině shodují se záměry současné vlády a jsou v souladu s Národním programem reforem 2014. Stejně jako Komise vidí vláda jako nezbytné podpořit hospodářský růst a zaměstnanost investicemi s multiplikačním efektem a řešit problémy spojené s kvalitou veřejných institucí, efektivním výběrem daní či korupcí. Svoboda zdůraznil, že řešení vysoké nezaměstnanosti je jednou ze základních podmínek oživení české ekonomiky a je tudíž nutné urychleně modernizovat systém veřejných služeb zaměstnanosti a podpořit zaměstnanost nejvíce rizikových skupin, jako jsou mladí lidé nebo matky s dětmi. Naopak jako problematické vnímá vláda doporučení týkající se dlouhodobé udržitelnosti veřejného důchodového systému. Ačkoliv souhlasí s obecným cílem ve smyslu zajištění dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému, prostředek, který Komise navrhuje k jeho dosažení, tedy zvyšování věku odchodu do důchodu, je dle vlády nepřijatelný.

Na debatě za Hospodářskou komoru České republiky vystoupil Ivan Voleš, který v diskuzi zmínil připomínky HK ČR k ekonomickým doporučením pro ČR, zejména chybějící doporučení věnovat větší podporu technickému a učňovskému školství.

Více čtěte v TZ přílohou. 

 

Související soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/