Deklarace z Bordeaux a Univerzitní charta celoživotního učení schváleny

28.11.2008

Delegace MŠMT vedená náměstkem ministra pro evropské záležitosti Jakubem Dürrem se zúčastnila neformální Rady ministrů pro oblast odborného vzdělávání a přípravy a ministrů pro oblast vysokého školství ve francouzském Bordeaux. Toto setkání vyvrcholilo přijetím společné deklarace z Bordeaux a Univerzitní charty celoživotního učení.

„Neformální setkání Rady ministrů, svolané pod taktovkou francouzského předsednictví na konec listopadu 2008 do Bordeaux, mělo dva hlavní úkoly. Přijmout revizi priorit a strategií Kodaňského procesu a schválit evropskou univerzitní Chartu celoživotního učení,“ uvedl vedoucí delegace, náměstek pro evropské záležitosti Jakub Dürr.

Od zahájení tzv. Kodaňského procesu v roce 2002, zaměřeného na posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě, se každé dva roky schází ministři odpovědní za tuto oblast, aby zhodnotili dosavadní postup a definovali priority na další dva roky. Ministři se tak již sešli v roce 2004 v Maastrichtu a v roce 2006 v Helsinkách. Na tato jednání navázalo dnešní setkání.

Francouzští představitelé předložili v červnu 2008 návrh závěrů Rady, kde je shrnut dosavadní postup evropské spolupráce a definovány čtyři prioritní oblasti pro období 2008-2010. Po jejich přijetí na formální Radě ministrů 21. listopadu 2008 v Bruselu se tyto závěry staly podkladem pro přípravu deklarace z Bordeaux.

Deklarace je rozčleněna do čtyř částí:
1) První hodnotí dosavadní postup spolupráce v odborném vzdělávání a přípravy, úspěch při přípravě a schvalování nástrojů, které slouží k jejich podpoře a požaduje představení nové vize pro budoucnost těchto aktivit v Evropě.

2) Druhá část identifikuje nové cíle. Zabývá se konkurenceschopností Evropy a odpovědí na výzvy globalizace, jakými jsou demografické a socioekonomické změny a růst konkurenčních ekonomik, které volají po navýšení kvalifikací, rozvoji celoživotního učení, větší mobilitě, inovacích a tvořivosti.

3) Třetí část navrhuje, jak vytyčené cíle evropského odborného vzdělávání a přípravy lépe provázat s trhem práce včetně spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Odkazuje tak mj. na jednu z klíčových priorit českého předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání.

4) Poslední část pak navrhuje kroky k uvedení myšlenek deklarace do praxe.

Charta celoživotního učení zohledňuje zájem evropských universit účastnit se rozvoje celoživotního učení a zohlednit tak aktuální demografické a socioekonomické trendy, a zároveň tak rozvíjet myšlenku „Evropy znalostí“. Univerzity cítí potřebu otevřít se více veřejnosti a to nejen v přístupu ke vzdělání, ale také umožnit větší participaci zainteresovaných stran na rozvoji univerzit a nabízených kursů.

Charta uvádí deset závazků ze strany univerzit, které jim umožní větší a lepší podíl na celoživotním učení. Na druhé straně předkládá také deset požadavků na vlády členských států a dalších partnerů, které by měly napomoci splnění univerzitních závazků.

Za účasti eurokomisaře pro vzdělávání, mládež a kutluru Jána Figela také v Bordeaux došlo k slavnostnímu představení vítězů soutěže mladých lidí v řemeslných dovednostech s názvem EuroSkills 2008. Česká republika měla s třiceti soutěžícími třetí největší počet účastníků a z prvního ročníku soutěže odjela se dvěma bronzovými medailemi. Náměstek pro evropské záležitosti, Jakub Dürr se při této příležitosti setkal s ředitelem Národního centra CzechSkills, panem Michalem Vokurkou a poblahopřál panu Markovi Kaliankovi, který se na soutěži umístil jako čtvrtý v oboru instalatér a dosáhl z celé české výpravy nejvyššího bodového ohodnocení.

Více informací o českých soutěžících na EuroSkills 2008 najdete na stránkách www.czechskills.eu

Zdroj: ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/