Certifikace – prokazování společenské odpovědnosti

11.10.2016

Poslední dobou zažíváme velký boom různých prohlášení a veřejných závazků organizací k prosazování společenské odpovědnosti v rámci své činnosti. Každá větší a především nadnárodní organizace si už uvědomuje, že zákazníci začínají být citliví na image firmy. Organizace proto musí svojí činnost vykonávat společensky odpovědným způsobem.

Začaly vznikat národní i mezinárodní iniciativy, které si vzaly za cíl shrnout všechny potřebné požadavky, které musí společensky odpovědná organizace plnit. Každá z iniciativ na prokazování společenské odpovědnosti má své základní principy a témata. Tvoří základní hodnoty každé organizace, které pak dále procházejí do všech činností a rozhodnutí.

Mezinárodní certifikační síť IQNet, která sdružuje 36 certifikačních orgánů po celém světě, připravila specifikaci na prokazování společenské odpovědnosti. IQNet SR 10 je specifikace kompatibilní s jinými systémy managementu jako jsou ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Tvůrci IQNet SR 10 se hlavně inspirovali normou ISO 26000, která slouží jako návod pro úplné pochopení a přesné naplnění všech požadavků specifikace.

Hlavní požadavkem IQNet SR 10 je, aby organizace určila všechny své dopady vyplývající z rozhodnutí a činností. Tyto dopady musí ohodnotit a to s ohledem na zainteresované strany a udržitelný rozvoj. Významné dopady se snažit eliminovat. Organizace musí znát všechny své zainteresované strany, které jsou ovlivněné jejími dopady. Zavést vhodnou formu komunikace s nimi, aby věděla, jaké jsou jejich požadavky, očekávání a potřeby. Organizace si na základě získaných informací vytváří cíle, cílové hodnoty a programy. Při jejich sestavování bere ohled na zainteresované strany, ale také na své technologické možnosti, své finanční, provozní a podnikatelské požadavky. Všechna přijatá opatření je nutné ověřovat. Organizace musí zjistit, jaké je vnímání zainteresovaných stran, tedy jestli jejich očekávání a potřeby byly naplněny.

Protože specifikace IQNet SR 10 je zaměřena na společenskou odpovědnost a především tedy na zainteresované strany, je zainteresovaným stranám a jejich potřebám věnována patřičná pozornost. Specifikace definuje devět skupin zainteresovaných stran: Vlastníci, akcionáři a investoři; Zaměstnanci; Zákazníci, uživatelé a spotřebitelé; Dodavatelé výrobků, poskytovatelé služeb; Aliance, ke kterým se organizace hlásí a spolupráce, které navázala; Konkurenti; Státní/ veřejná správa; Místní komunita a celá společnost; Životní prostředí.

Jednou z mezinárodních standardů je také SA 8000, který se zaměřuje hlavně na pracovní podmínky zaměstnanců a plnění legislativních předpisů. Standard SA 8000 vytvořila americká organizace SAI – Social Accountability International. SA 8000 se věnuje těmto tématům: Dětská práce; Nucená práce; Ochrana zdraví a bezpečnost; Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání; Diskriminace; Disciplinární praktiky; Pracovní doba; Odměňování; Systémy managementu.

I Česká republika má svojí národní normu – ČSN 010391. Norma obsahuje principy chování obsažené v jiných mezinárodních dokumentech jako OSN, ILO, OECD a také ČSN ISO 26000. Požadavky normy jsou rozděleny do těchto oblastí: Systém managementu společenské odpovědnosti; Odpovědnost vedení; Zainteresované strany; Aspekty společenské odpovědnosti v ekonomické oblasti; Aspekty společenské odpovědnosti v environmentální oblasti; Aspekty společenské odpovědnosti v sociální oblasti; Management zdrojů; Komunikace; Měření, analýza a zlepšování.

Autor: Ing. Lenka Adamčíková, pracovní skupina 3 Sekce kvality HK ČR, zástupce vedoucí certifikačního orgánu CQS

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/