Brusel schválil Operační program Životní prostředí

21.12.2007

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 – 2013, čímž se otevřela cesta ke zhruba pěti miliardám eur z evropských strukturálních fondů. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí otevírají třetí výzvu pro. Tzv. velké projekty (nad 25 milionů eur) a na projekty jako je zateplování škol a školských zařízení, výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod a stokových systémů.

 

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 – 2013, čímž se otevřela cesta ke zhruba pěti miliardám eur z evropských strukturálních fondů.  Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí otevírají třetí výzvu pro. Tzv. velké projekty (nad 25 milionů eur) a na projekty jako je zateplování škol a školských zařízení, výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod a stokových systémů.Podpora směřuje do projektů v obcích nad dva tisíce obyvatel, ale i do obcí menších, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu. Jde o výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čističek odpadních vod a výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě.Žádosti na projekty Realizace úspor a energie s omezením na projekty pro školy a školská zařízení lze podávat do konce ledna příštího roku. Termín je určen tak, aby školy mohly projekty (např. zateplení budov) zrealizovat v období letních prázdnin.Projekty na snížení znečištění vod, snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody bude možné podávat od 3. března do 30. dubna příštího roku. Žádosti o podporu tzv. velkých projektů nad 25 milionů eur se budou přijímat od 3. března do 19. prosince roku 2008.Přestože Operační program Životní prostředí schválila Evropská komise až v prosinci 2007, Státní fond životního prostředí, který je pro tento program zprostředkujícím subjektem, již zpravován sedm set žádostí o zhruba 18,5 miliardy korun z první výzvy vyhlášené letos v červnu. Současně od 19. listopadu letošního roku do 31. ledna 2008 přijímá projekty z výzvy druhé.„Nechtěli jsme, aby žadatelé o dotace museli se svými projekty čekat a rozhodli jsme se jít do rizika příjmu žádostí ještě před konečným podepsáním programového dokumentu i Národního strategického referenčního rámce,“ řekl ministr životního prostředí Martin Bursík. „Ještě před definitivním schválením Operačního programu Životní prostředí jsme byli schopni otevřít celkem šest ze sedmi oblastí programu. Za letošní rok tak vyčerpáme přes dvacet miliard z evropských fondů,“ dodal k tomu ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek.Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků Fondu soudržnosti. Program čerpá 18,4 procenta z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem program nabídne více než 5,2 miliardy eur (zhruba 150 miliard korun).Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n+3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat během následujících tří let. Po roce 2010 bude platit pravidlo n+2.Program přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Jde zejména o zrychlené financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur. Dále je to rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Hranice tzv. velkých projektů, které podléhají schválení Evropskou komisí, se u Fondu soudržnosti posunula ze deseti na 25 milionů eur.

/jak-na-