Asociace autoškol: Návrh opatření v oblasti řidičských oprávnění a profesní způsobilosti řidiče

24.03.2020 Tiskové oddělení

Asociace autoškol identifikuje v této složité situaci několik problémů v oblasti řidičských oprávnění a profesní způsobilostí řidičů nákladních automobilů a autobusů. Žádá tímto úřady, aby těmto problémům věnovaly pozornost a zasadily se o jejich rychlé řešení.

Vážení páni ministři dopravy a vnitra,

obracím se na Vás jménem našeho spolku, který je největším spolkem, sdružujícím provozovatele autoškol a školicích středisek v ČR. Identifikujeme v této složité situaci několik problémů v oblasti řidičských oprávnění a profesní způsobilostí řidičů nákladních automobilů a autobusů. Žádáme Vás tímto, abyste těmto problémům věnovali pozornost a zasadili se o jejich rychlé řešení.

Ministra dopravy p. Havlíčka oslovujeme proto, že v jeho gesci je provozování autoškol a školicích středisek řidičů a zkušební komisaři řidičů v roli ministra dopravy a živnosti v jeho roli ministra průmyslu a obchodu.

Ministra vnitra p. Hamáčka si oslovujeme proto, že v jeho gesci je přenesená působnost obcí s rozšířenou působností, tedy organizace provádění zkoušení žadatelů o řidičská oprávnění a registry řidičů.

1. Konec platnosti profesní způsobilosti řidičů nákladních aut a autobusů

Popis problému: Od vyhlášení nouzového stavu se nesmí konat školení řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, po jehož absolvování řidiči žádají na registru řidičů o vydání nového řidičského průkazu a současně o rozhodnutí o profesní způsobilosti. Ta se vyznačuje harmonizovaným kódem do řidičského průkazu. To je podmínkou, aby tito řidiči směli řídit předmětná vozidla. Jinak jim hrozí pokuta a zákaz činnosti. V daném případě jde o ty řidiče, kterým v období po vyhlášení nouzového stavu končí 5letá lhůta platnosti profesní způsobilosti.

Situace je vážná, byť by se mělo jednat v tomto měsíci „jen“ o malé stovky řidičů. Je nezbytné, aby tito řidiči jezdili nejen po území ČR ale i do zahraničí. Tam by absence předepsaných dokladů mohla mít fatální důsledky.

Tito řidiči tedy mají zákonem uloženou povinnost a současně stát zakázal činnost autoškol a školicích středisek. Řidiči tedy nemají žádnou možnost jak tuto povinnost splnit. Rozhodně jim není možno vyčítat, že ponechali věc na poslední chvíli. Školicí střediska byla nucena zrušit již naplánovaná školení. Navíc je i omezena či zrušena činnost registrů řidičů na ORP.

Co je třeba konkrétně věcně udělat? Je třeba zajistit, aby řidiči, kterým letos končí 5letá lhůta platnosti profesní způsobilosti, mohli takové školení absolvovat, a to i za zpřísněných podmínek.

Dále je třeba zajistit pro ty řidiče, kterým končí platnost profesní způsobilosti od 13. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu prodloužení lhůty pro absolvování školení a tuto jim přiměřeně prodloužit. Stejně tak navrhujeme, aby bylo veřejně deklarováno a garantováno, že řidiči, kterých se toto týká, mohou alespoň na území ČR nadále řídit a nebudou stíháni za protiprávní jednání, obdobně jako je tomu ve stavu krajní nouze.

2. Limit 6 měsíců pro opakované zkoušky z odborné způsobilosti řidiče:

Popis problému: Zákon č. 247/2000 Sb. stanoví u žadatelů o řidičská oprávnění a pro přezkoušení pro účely vrácení řidičského oprávnění po vybodování a po skončení zákazu činnosti 6 měsíční lhůtu pro složení opakovaných zkoušek. Obzvláště citlivý je tento problém u zkoušek motocyklů, které nejsou v zimním období prováděny. Zákon přitom nezná možnost přerušení této lhůty či jiného pardonu, byť by to bylo z objektivních důvodů. Zde stát občanu dává právo ke složení zkoušek a současně mu toto právo v nouzovém stavu odpírá.

Co je třeba konkrétně věcně udělat? Je potřeba zajistit pro všechny žadatele o řidičská oprávnění a o přezkoušení odborné způsobilosti, aby jim tato lhůta byla prodloužena tak, aby svoje právo na složení opakované zkoušky mohli realizovat. Doporučujeme např. prodloužení lhůty alespoň o 2 až 3 měsíce s ohledem na provozní možnosti ORP a nejistotu, zda vůbec bude z personálních důvodů na straně ORP možné tyto zkoušky konat.

3. Nemožnost absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti pro vrácení řidičského oprávnění a dopravně psychologické vyšetření:

Popis problému: Řidiči, kteří dosáhli 12 bodů a po uplynutí jednoho roku chtějí vrátit řidičské oprávnění a někteří řidiči, mají k vrácení řidičského oprávnění po skončení zákazu činnosti jako podmínku předložení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a psychické způsobilosti. Odborná způsobilost se prokazuje přezkoušením podle zákona č. 247/2000 Sb. a psychická způsobilost dopravně psychologickým vyšetřením posle zákona č. 361/2000 Sb.

Žádný řidič z důvodu zákazu provozu autoškol a provádění zkoušek a přezkoušení na ORP nemůže své právo k vrácení jeho řidičského oprávnění uplatnit. Stejně tak nesmí absolvovat dopravně psychologické vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa.

Nepochybně je veřejný zájem, aby se tito řidiči mohli vrátit do běžného života, starat se v této nelehké době o své rodiny a vykonávat svá zaměstnání.

Co je třeba konkrétně věcně udělat? Je třeba pro tyto odůvodněné případy umožnit autoškolám přípravu těchto řidičů a ORP umožnit jejich přezkoušení. Při tomto přezkoušení je nezbytná přítomnost učitele autoškoly. Opatření lze učinit při malém počtu osob tak, aby jakékoli nebezpečí nákazy bylo eliminováno. Stejně tak je třeba umožnit činnost dopravním psychologům.

Věříme, že se našimi podněty budete zabývat a jsme připraveni Vám býti nápomocni.
Za Výkonnou radu Asociace autoškol
JUDr. Ing. Ondřej Horázný předseda spolku

Než bude pozdě