EU 28/18 Veřejná konzultace týkající se společných pravidel provozování činnosti leteckých dopravců EU na vnitřním trhu v oblasti letectví T: 21.5.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se společných pravidel provozování činnosti leteckých dopravců EU na vnitřním trhu v oblasti letectví. 

Cíl konzultace: 

 • Evropská komise zahájila hodnocení, po němž bude následovat posouzení dopadů, s ohledem na případnou revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb (dále jen „nařízení o leteckých službách“).
 • Na základě předběžných informací útvary Komise určily možné problematické oblasti ve stávajícím nařízení, jež jsou podrobněji popsány v počátečním posouzení dopadů. Patří k nim:
  • faktory, které narušují hospodářskou soutěž mezi dopravci EU, a nedostatečná ochrana spotřebitele (např. nejednotné uplatňování stávajících pravidel, nejasné definice základních pojmů)
  • rizika, která brání inovacím v obchodních modelech leteckých dopravců EU a ohrožují kvalitu pracovních míst
  • rizika, jež ohrožují schopnost dopravců EU udržovat a dále rozvíjet svou činnost ve stále globalizovanějším prostředí
  • rizika, jež ohrožují schopnost evropských spotřebitelů využívat skutečně globální obchodní nabídku leteckých dopravců a silnější hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU v oblasti letecké dopravy
 • Komise proto zahájila hodnocení uplatňování a dopadů nařízení, aby mohla počáteční posouzení potvrdit nebo zamítnout.
 • Účelem veřejné konzultace je tedy doplnit hodnocení stávajícího nařízení o leteckých službách a podpořit práci na zjišťování problémů, cílů a možných variant pro budoucnost. Komise v této souvislosti zveřejnila 21. listopadu 2016 plán hodnocení a 22. února 2018 počáteční posouzení dopadů.
 • Cílem této veřejné konzultace je zajistit, aby se k tématu kromě organizací a jednotlivců, kteří se přímo podílejí na uplatňování nařízení o leteckých službách nebo podléhají jeho požadavkům, mohla vyjádřit také široká veřejnost.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=2a8e4e04f7-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-2a8e4e04f7-30151573

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 21.6.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/