Konzultace – Oznámení o zahájení veřejné diskuze

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje veřejnou diskuzi k NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě, které je přístupné na https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:01:31999R2790:CS:PDF .

 1)             Jaký máte názor na potenciální rozšíření neaplikovatelnosti blokových výjimek na určité vertikální dohody – tzv. tvrdá omezení? Měli by být podnikatelé např. omezeni v možnosti sjednat s výhradními distributory zákaz jejich vzájemných dodávek (tak jak platí nyní u selektivní distribuce)?

 2)             Jaký máte názor na dosavadní právní regulaci „tvrdých omezení“, zejména na omezení určování cen pro další prodej? Přikláníte se k:a)      Ponechání stejných omezení pro sjednávání vertikálních dohod bez možnosti individuálních výjimek.b)      Ponechání stejných omezení pro sjednávání vertikálních dohod, avšak zmírnění přístupu v hodnocení jejich účinků; bude dána presumpce negativních účinků omezení, ale ponechá se možnost udělit individuální výjimku soutěžitelům, kteří obhájí pozitivní účinky těchto opatření (s obrácením důkazního břemene).c)      Zrušení tvrdých omezení s tím, že budou aplikovány jako podmínky, při jejichž splnění není možné přiznat blokovou výjimku, není zde presumpce negativních účinků.d)     Zrušení tvrdých omezení a vyjmuté vertikální dohody zahrnout do blokových výjimek. 3)             Jaký máte názor na rozdílný přístup hodnocení pevných/minimálních cen a maximálních/doporučených cen? 4)             Jste toho názoru, že rozdílný přístup hodnocení aktivních a pasivních prodejů pro účely omezení distributorů je užitečný a odpovídající současným potřebám trhu? 5)             Považujete za problematickou úpravu výjimky, kterou je připuštěno omezení jan na aktivní prodeje směrem do výhradního teritoria nebo k výlučné skupině zákazníků alokované jiným distributorem? Jak je praxí vnímán požadavek, že území/zákazníci musí být alokováni výhradně pro jednoho distributora dodavatele? Způsobuje definice skupiny zákazníků v praxi problémy? Považujete za oprávněné, že omezení dalšího prodeje zákazníkům distributora je vždy tvrdým omezením, nebo by měla být dána možnost omezit aktivní prodeje v horizontále, ale ne dolů ve vertikále? 6)             Jak je praxí vnímána možnost omezit aktivní i pasivní prodeje konečným uživatelům ze strany velkoobchodníků? 7)             Jste toho názoru, že kritéria pro selektivní distribuční systém by měla být transparentní? Měli by být ze selektivního distribučního systému vyjmuti distributoři „jen přes internet“? Jaká kritéria by měla být dána ve vztahu k internetovým prodejům autorizovanými dealery? 8)              Považujete za užitečné a setkali jste se v praxi s možností omezit distributora prodávat součástky určené do jiných výrobků zákazníkům, kteří by je mohli použít k výrobě podobného zboží, jako vyrábí dodavatel? 9)             Za jak významné považujete tvrdé omezení dodavatele náhradních součástek v jejich dodávce nezávislým subjektům, které zboží opravují? 10)         Jaký máte názor na 30% prahovou hodnotu podílu na trhu pro možnost aplikace blokové výjimky? Měly by být případně změněna a jak? 11)         Považujete za potřebné změnit ustanovení týkající se neaplikovatelnosti, případně aplikovatelnosti nařízení na práva duševního vlastnictví? 12)         Způsobuje v praxi problémy ustanovení týkající se neaplikovatelnosti, případně aplikovatelnosti nařízení na vertikální dohody mezi soutěžiteli? – čl. 2 odst. 4 13)         Jak je praxí vnímáno vyjmutí vertikálních dohod, které obsahují závazek nesoutěžit v délce trvání více než pět let, z aplikovatelnosti nařízení? Jde o dobu odpovídající, krátkou nebo dlouhou?

 

1.     Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím. 2.     Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 3.     Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/