Konzultace k novelám zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravuje novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).

Cílem chystaných novel zákonů je transpozice nové dohledové směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2007/66/ES, zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek, zvýšení dohledu a transparentnosti veřejných zakázek a také odstranění chyb a výkladových nejasností. Výše zmíněná nová dohledová směrnice, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek vstoupila v platnost ke dni 20.12. 2007.  (Vzhledem k tomu, že není dosud k dispozici konsolidované znění jsou přiloženy texty všech zmíněných dokumentů.) Členské státy EU mají povinnost transponovat tuto směrnici do své vnitřní právní úpravy do 2 let od platnosti (tj. do 20. prosince 2009).

V souvislosti s touto povinností Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci veřejné debaty o novelách připravilo možnost ovlivnit přípravu zákonů. V této souvislosti naleznete aktuální znění současné národní legislativy (texty zákonů, prováděcích předpisů a související dokumenty) rovněž na webu MMR: https://www.portal-vz.cz/narodni-legislativa .

  

Vlastní náměty k připravovaným novelám lze uplatnit buď přímo pomocí  ormuláře na webu MMR:   https://www.portal-vz.cz/chystana-novela-zakonu, anebo prostřednictvím hospodářské komory zasláním adresných a věcně odůvodněných návrhů na e-mail: pripominkovani@komora.cz , a to v termínu do 26.února 2008.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/