EU 72/23 Akt o kybernetické solidaritě; T:13.7.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k Aktu o kybernetické solidaritě.

Komise předkládá tento akt o kybernetické solidaritě s cílem posílit solidaritu na úrovni Unie, aby bylo možné lépe odhalovat kybernetické bezpečnostní hrozby a incidenty, připravovat se na ně a reagovat na ně prostřednictvím těchto specifických cílů:

  • posílit společné odhalování kybernetických hrozeb a incidentů a situační povědomí o těchto hrozbách a incidentech v EU
  • posílit připravenost kritických subjektů v celé EU a upevnit solidaritu vytvořením společných kapacit pro reakci na významné nebo rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty, včetně zpřístupnění podpory při reakci na incidenty třetím zemím přidruženým k programu Digitální Evropa,
  • zvýšit odolnost Unie a přispět k účinné reakci přezkumem a posouzením významných nebo rozsáhlých incidentů

Uvedené cíle se provádějí prostřednictvím těchto opatření:

  • Zavedení celoevropské infrastruktury bezpečnostních operačních středisek (evropský kybernetický štít) s cílem vybudovat a posílit společné schopnosti odhalování a situačního povědomí.
  • Vytvoření mechanismu pro mimořádné události v kybernetické oblasti, který by podporoval členské státy při přípravě na významné a rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty, při reakci na ně a při okamžité obnově po takových incidentech. Podpora reakce na incidenty bude zpřístupněna i evropským orgánům, institucím a jiným subjektům Unie.
  • Zřízení evropského mechanismu pro přezkum kybernetických bezpečnostních incidentů, který bude přezkoumávat a posuzovat konkrétní významné nebo rozsáhlé incident

Níže naleznete dokumenty – EU 72_23 EK Návrh nařízení COM(2023)209 a EU 72_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 13. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/