EU 64/16–Konzultace týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních,T: 12. 12. 2016

Evropská Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení směrnice 2006/42/ES z roku 2006 o strojních zařízeních. Cílem dané směrnice je usnadnit fungování vnitřního trhu se stroji a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pro uživatele strojů, jakož i ochranu životního prostředí. Směrnice definuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu na území EU (označována pomocí značky CE) a stanovuje požadavky na postupy a procesy s tím spojené. Mezi konkrétní příklady produktů, na které se směrnice vztahuje, můžeme zařadit například ruční elektrické nářadí, zahradnické či stavební stroje nebo průmyslové roboty. Jednotlivá ustanovení této směrnice byla včleněna i do národní legislativy.

Cílem této konzultace je získat zkušenosti a názory zainteresovaných subjektů na provádění směrnice 2006/42/ES, ať už její přímou aplikací, nebo prostřednictvím její transpozice do národní legislativy.
Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 12. 12. 2016.

Související soubory