EU 59/18 Konzultace týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti elektrické sítě, T: 14. 2. 2019

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů.

Cíl konzultace:

  • Nařízení (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě (dále jen nařízení TEN-E), stanoví rámec pro modernizaci této stárnoucí infrastruktury. K naléhavé modernizaci bylo vytipováno devět prioritních koridorů a tři tematické oblasti. Nařízení TEN-E rovněž stanoví postup a kritéria, na jejichž základě se může projekt stát tzv. projektem společného zájmu.
  • Seznam projektů společného zájmu se připravuje každé dva roky. První tři celounijní seznamy byly schváleny v říjnu 2013, listopadu 2015 a listopadu 2017.
  • Vhodné projekty se vybírají na základě regionálního přístupu. Výběr provádějí příslušné regionální skupiny sestávající ze zástupců tamějších ministerstev, vnitrostátních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav elektřiny a zemního plynu, předkladatelů projektů, zástupců Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO) pro elektřinu a plyn, Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů a Evropské komise. Zasedání regionálních skupin se mohou aktivně zúčastnit všechny zainteresované subjekty – např. organizace na ochranu životního prostředí, sdružení spotřebitelů či zástupci občanské společnosti.
  • Výběr projektů společného zájmu probíhá každé dva roky. Navrhovatelé předkládají své projekty z oblasti dodávek elektřiny, plynu, ropy, inteligentních sítí a snižování CO2 příslušným regionálním skupinám k posouzení. Z těchto návrhů se stanou „kandidáti“ na projekt společného zájmu. Regionální skupiny projekty hodnotí na základě obecných i specifických kritérií definovaných v nařízení TEN-E, přičemž se zaměřují zejména na to, zda projekt přispěje k integraci trhu, udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a posílení hospodářské soutěže. Hodnocení proběhne na jaře 2019 a o konečných seznamech projektů společného zájmu regionální skupiny rozhodnou v červnu 2019. Čtvrtý unijní seznam projektů společného zájmu by měl být zhotoven v říjnu 2019.
  • Cílem této konzultace je zjistit vaše názory na konkrétní návrhy projektů z oblasti elektrické energie a na jejich individuální příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a posílení hospodářské soutěže z hlediska energetické politiky EU.
  • Seznam navrhovaných projektů obsahuje kromě základních informací také odkazy na internetové stránky projektů, kde najdete podrobné technické informace. Další informace o projektech dodávek elektřiny naleznete na internetových stránkách Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E).

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14.2.2019.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/