EU 53/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení rozhodnutí č.573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti, T: 29.11.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení rozhodnutí č.573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti. 

Cíl konzultace:

  • Cílem této konzultace je shromáždit názory na opatření navržená v rozhodnutí z roku 2014, které zřídilo evropskou síť veřejných služeb zaměstnanosti (rozhodnutí č. 573/2014/EU), jež nahradila předchozí neformální spolupráci mezi VSZ. Dalším cílem konzultace je zjistit názory na provádění těchto opatření, tedy na to, která fungují dobře a ve kterých oblastech by se dala případná budoucí spolupráce mezi VSZ po roce 2020 zlepšit a jaká by měla být úloha Evropské unie.
  • Hlavním cílem a úkolem VSZ je snižování nezaměstnanosti v Evropě. Kvalita těchto služeb má přímé důsledky na to, jaký dopad mají politiky zaměstnanosti v praxi. Tyto služby se však potýkají s mnoha problémy kvůli změnám fungování trhu práce, rozpočtovým omezením a zvyšujícím se očekáváním evropských občanů.
  • Evropská síť VSZ funguje jako platforma, která na základě referenčních údajů porovnává výkonnost jednotlivých VSZ na evropské úrovni, identifikuje osvědčené postupy a podporuje vzájemné obohacování se o poznatky. VSZ pak mohou zvyšovat kvalitu služeb, které poskytují. Jejím záměrem je také poskytovat VSZ více možností, jak pomáhat rozvoji inovativních fakticky založených politik sledujících cíle strategie Evropa 2020.
  • Po čtyřech letech provádění rozhodnutí o síti VSZ nyní probíhá hodnocení jeho relevance, účinnosti, účelnosti, soudržnosti a přidané hodnoty činnosti EU v této oblasti. Názory vyjádřené v rámci této konzultace budou podkladem pro toto hodnocení.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 29.11.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/