EU 48/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o bezpečnosti na moři, T: 7.12.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení směrnice o bezpečnosti na moři. 

Cíl konzultace:

  • Směrnice o bezpečnosti na moři (2013/30/EU) (dále také jen „směrnice“) stanoví pro celou EU minimální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí při provádění činnosti v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři. Tato opatření jsou obzvlášť důležitá vzhledem k vysokým rizikům pro pracovníky a pro životní prostředí v případě nehody.
  • Vzhledem k povinnosti stanovené v článku 40 směrnice Komise zhodnotí, zda směrnice plní cíl uvedený v článku 1, kterým je zavedení „minimálních požadavků pro předcházení závažným haváriím při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři a pro omezení jejich dopadů“. Prostřednictvím tohoto hodnocení Komise rovněž posoudí, jak členské státy provedly směrnici do svých vnitrostátních předpisů. V souladu se stanovenými pravidly Komise předloží zprávu o hodnocení Evropskému parlamentu a Radě spolu s případnými návrhy, jak směrnici pozměnit.
  • V rámci konzultace budou shromážděny názory na provádění směrnice, na její účinnost, relevanci, soudržnost s ostatními pravidly, na její evropskou přidanou hodnotu a účinnost a na to, zda je vhodné ji rozšířit či upravit. Odpovědi získané v rámci veřejné konzultace poslouží jako hlavní materiál při hodnocení a posouzení zkušeností získaných v souvislosti se směrnicí a jejím prováděním.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7.12.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/