EU 44/18 Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod, T: 1.10.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod.

Cíle této konzultace jsou:

  • V Evropě se v průměru denně spotřebuje 200 litrů vody na osobu. Odpadní vodu produkují domácnosti, cestovní ruch, průmyslová odvětví i pracoviště. V souladu se stávajícími právními předpisy EU jsou odpadní vody před vypuštěním do životního prostředí obvykle odváděny do kanalizační sítě a následně čištěny v čistírnách odpadních vod či v podobných zařízeních s cílem odstranit škodlivé látky.
  • Pro lepší nakládání s odpadními vodami pocházejícími z domácností či konkrétních průmyslových odvětví v celé Evropě přijala EU v roce 1991 směrnici o čištění městských odpadních vod (91/271 EHS). Tento právní předpis stanovuje právní závazky mající za cíl zajistit, že odpadní vody budou před vypuštěním shromážděny a řádně vyčištěny.
  • Cílem této veřejné konzultace je zjistit názory veřejnosti na odpadní vody a nakládání s nimi. Konzultace je rozdělena na tři části.
  • Část I: V první části vyplníte informace o sobě (například z jakého státu pocházíte).
  • Část II: Druhá část je určena široké veřejnosti. Při odpovídání nejsou zapotřebí žádné zvláštní znalosti v oblasti práva či nakládání s odpadními vodami.
  • Část III: Třetí část je určena odborníkům a obsahuje detailnější a techničtější dotazy.
  • Veškeré odpovědi získané v rámci této konzultace budou důkladně posouzeny a celkové výsledky budou zahrnuty do analýzy, jež bude použita k hodnocení směrnice o čištění městských odpadních vod. Vznikne rovněž samostatné shrnutí výsledků konzultace (které bude zveřejněno zde).

V příloze naleznete dotazník s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1.10.2018.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/