EU 43/15 Konzultace k hodnocení nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek; T:1. 10. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se hodnocení nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení E-PRTR).

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek poskytují veřejnosti přístup k údajům o emisích týkajících se úniků znečišťujících látek a odpadů a jejich přenosů mimo lokalitu a o vývojových trendech těchto emisí u nejvíce znečišťujících odvětví. Mohou tedy pomáhat veřejným a soukromým subjektům s rozhodovací pravomocí při stanovování priorit pro nákladově efektivní strategie snižování emisí a při vykazování pokroku dosaženého při snižování znečištění. Tyto registry mohou pomáhat při sledování pokroku a dodržování některých vnitrostátních, evropských nebo mezinárodních závazků či dohod.

Nařízením (ES) č. 166/2006 byl zřízen evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), který v EU provádí protokol EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek k Aarhuské úmluvě. Hlavním cílem registru E-PRTR je poskytnout přístup k environmentálním informacím o největších průmyslových provozovnách. S povinností vykazovat emise jsou spojeny prahové hodnoty, které nařízení stanoví pro konkrétní typy průmyslových činností a znečišťujících látek s cílem řešit hlavní zdroje průmyslového znečištění, zejména pro činnosti, na které se vztahuje směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Vykazování obsahuje údaje o únicích kterékoli z uvedených znečišťujících látek do životního prostředí v důsledku některé lidské činnosti, ať už úmyslné, havarijní, pravidelné nebo nepravidelné, v lokalitě provozovny a nad rámec předepsaných prahových hodnot. Vykázané hodnoty musí vycházet z nejlepších dostupných informací z měření, výpočtů nebo odhadů.

Nařízení o registru E-PRTR vyzývá Komisi, aby přezkoumávala výkazy emisí členských států předložených prostřednictvím registru E-PRTR a aby – v obecnější rovině – posoudila zkušenosti získané během prvních třech let fungování tohoto registru. Za účelem dalšího prosazování cíle podporovat snazší přístup občanů k informacím o stavu životního prostředí a jeho vývoji a rovněž všeobecně zvyšovat environmentální uvědomění by měl E-PRTR obsahovat odkazy na jiné podobné databáze v členských státech, nečlenských státech a mezinárodních organizacích. Za účelem dosažení cíle E-PRTR, kterým je poskytovat spolehlivé informace veřejnosti a umožnit přijímaní rozhodnutí na základě znalosti věci, je nezbytné stanovit přiměřené, avšak přísné časové rámce pro shromažďování údajů a ohlašování; to platí zejména pro ohlašování Komisi ze strany členských států.

Výsledky konzultace mají přispět k probíhajícímu hodnocení uvedeného nařízení. Hodnotí se plnění stanovených cílů, účinnost, účelnost a relevance jeho požadavků, tedy zda ustanovení nařízení E-PRTR odrážejí současné potřeby evropských občanů, podniků a tvůrců politik. Tato veřejná konzultace bude velmi důležitou součástí uvedeného hodnocení, které bude rovněž čerpat z nezávislých analýz, závěrů seminářů, rozhovorů se zúčastněnými stranami apod.

Konzultační dokument s otázkami k této problematice v českém jazyce v pdf verzi naleznete v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 1. října 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/