EU 42/16 Přezkum nařízení o podnikání v silniční dopravě a pravidel pro přístup na mezinárodní trh silniční nákladní dopravy; T: 1. 9. 2016

Evropská komise zahájila přezkum nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v  silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o  společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Obě nařízení byla přijata jako součást balíčku opatření zaměřených na modernizaci pravidel týkajících se přístupu k povolání provozovatele silniční dopravy a přístupu na mezinárodní trh silniční dopravy. Nařízení se zaměřují na podporu dokončení vnitřního trhu v oblasti silniční dopravy, jeho efektivnosti a konkurenceschopnosti, a zároveň kladou důraz na vybudování rovných podmínek.

V roce 2014 provedla Komise evaluaci obou nařízení v rámci programu REFIT, jež vedla k odhalení nedostatků na trhu silniční dopravy. V důsledku toho Komise zvažuje, zda je intervenční politika oprávněným nástrojem k řešení těchto problémů.

Tato konzultace si klade za cíl shromáždit podněty zainteresovaných stran zejména na oblast:

  • Identifikace hlavních problémů na trhu silniční dopravy v souvislosti s nařízením (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009,
  • Cíle, které jsou uskutečňovány prostřednictvím případných politických zásahů,
  • Případná politická opatření a jejich dopady,
  • Regulační rovnováha mezi EU a členskými státy (subsidiarita a přidaná hodnota EU).

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 1. 9. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/