EU 39/23 Limity olova a diisokyanátů; T:13.4.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k ochraně pracovníků před expozicí chemických látek (olovo a diisokyanáty). Tato iniciativa aktualizuje směrnici EU o ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli (98/24/ES).

Z návrhu směrnice: Olovo a jeho soli

  • Biologické vyšetření musí zahrnovat měření hladiny olova v krvi (PbB) pomocí absorpční spektroskopie nebo metody poskytující rovnocenné výsledky. Závazná biologická limitní hodnota je: 15 μg Pb/100 ml krve.
  • Lékařský dohled se provádí, pokud je expozice koncentraci olova ve vzduchu vyšší než 0,015 mg/m3, počítáno jako časově vážený průměr za 40 hodin týdně, nebo pokud se u jednotlivých zaměstnanců naměří hladina olova v krvi vyšší než 9 μg Pb/100 ml krve.
  • Doporučuje se, aby hladina olova v krvi u žen v reprodukčním věku nepřekračovala referenční hodnoty pro obecnou populaci, která není v příslušném členském státě EU vystavena olovu při práci (doporučuje se 4,5 µg/100 ml.)

Máme informace, že Evropský odborový institut (ETUI) navrhuje Komisi, aby všechny limity sjednotila na variantě (pro ženy v reprodukčním věku), jinak hrozí žalobou za diskriminaci u Soudního dvoru EU.

Níže naleznete dokumenty – EU 39_23 EK Návrh směrnice COM(2023)71, EU 39_23 EK Příloha a EU 39_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf. Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 13. 4. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/