EU 38/22 Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti T:3.3.2022

Evropská komise přijala návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti.

Cílem návrhu je podpořit udržitelné a zodpovědné chování podniků v rámci celých globálních hodnotových řetězců (zodpovědnost nejen za své přímé dodavatele a odběratele). Firmy budou muset identifikovat nepříznivé vlivy svých činností na lidská práva – dětská práce a vykořisťování pracovníků, a na životní prostředí – znečištění a úbytek biologické rozmanitosti, a v nezbytných případech těmto dopadům předcházet, odstranit je nebo je zmírnit.

V příloze naleznete dokumenty – EU 38_22 EK Návrh směrnice_corporate sustainability due diligence_en, EU 38_22 EK Příloha_corporate sustainability due diligence_en v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk ani formát bohužel nejsou k dispozici).

Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 3. 3. 2022. (připomínky je možné zasílat i po tomto datu pro další využití v rámci vyjednávání, ale nestihneme je už zapracovat do komorového příspěvku k rámcové pozici ČR, kde je termín do konce příštího týdne)

Stručné informace:

Vztahuje se na: 
Podniky z EU:

  • Skupina 1: všechny obchodní korporace s ručením omezeným v EU, které mají značnou velikost a ekonomickou sílu (přes 500 zaměstnanců a celosvětový čistý obrat 150 milionů eur či vyšší).
  • Skupina 2: ostatní obchodní korporace s ručením omezeným ve vymezených odvětvích s vysokým dopadem, které nesplňují obě prahové hodnoty skupiny 1 a které mají přes 250 zaměstnanců a celosvětový čistý obrat 40 milionů eur či vyšší. Pro tyto podniky začnou pravidla platit o dva roky později než pro skupinu 1.

Podniky ze zemí mimo EU působící v EU – obrat vytvořený v EU odpovídající skupinám 1 a 2.

Malé a střední podniky přímo nespadají do oblasti působnosti tohoto návrhu (ale mohou pocítit dopady, pokud jsou součástí dodavatelských řetězců)

Návrh se týká vlastních činností podniků, jejich dceřiných společností i jejich hodnotových řetězců (přímých i nepřímých zavedených obchodních vztahů).
Podniky ze skupiny 1 navíc musí mít plán, který zajistí, aby jejich obchodní strategie byla v souladu s omezením globálního oteplování na 1,5 °C, jak stanoví Pařížská dohoda.

Aby podniky splnily povinnost náležité péče, musí:

  • začlenit náležitou péči do svých politik,
  • identifikovat skutečné nebo potenciální nepříznivé dopady na lidská práva a životní prostředí,
  • předcházet těmto potenciálním dopadům nebo je zmírňovat,
  • odstranit nebo minimalizovat skutečné dopady,
  • zavést a udržovat postup pro podávání stížností,
  • sledovat účinnost politiky náležité péče a souvisejících opatření
  • a veřejně komunikovat o náležité péči.

Dohled:
Vnitrostátní správní orgány jmenované členskými státy –  v případě nedodržení mohou ukládat pokuty. Oběti budou mít navíc možnost podat žalobu na náhradu škod.

Nové povinnosti ředitelů: 
Návrh zavádí rovněž povinnost ředitelů zavést náležitou péči, začlenit ji do podnikové strategie a dohlížet na její dodržování. Dále musí ředitelé při plnění své povinnosti jednat v nejlepším zájmu podniku zohledňovat vliv svých rozhodnutí na lidská práva, změnu klimatu a životní prostředí. V případech, kdy je odměna ředitelů podniků pohyblivá, budou motivováni k tomu, aby přispívali k boji proti změně klimatu s odkazem na plán podniku.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/