EU 37/17 EK konzultace o transparentnosti a poplatcích za přeshraniční transakce v EU. T: 14.9.2017.

Komise zahájila konzultaci o transparentnosti a poplatcích za přeshraniční transakce v EU. Dle nařízení 924/2009 o přeshraničních platbách, poplatky za eurové přeshraniční transakce nemohou být vyšší než poplatky za totožné transakce uvnitř daného členského státu. Tato regulace se nevztahuje na přeshraniční platby členských států, kde alespoň jedna země nepoužívá euro jako národní měnu. Při těchto platbách se stále potýkáme s podstatnými náklady a překážkami, jež brání prohloubení vnitřního trhu.

Cílem konzultace je definovat nejvhodnější přístup k redukci přeshraničních plateb v rámci celé EU ku prospěchu evropských spotřebitelů, zvýšit transparentnost a konkurenční prostředí v oblasti retailových finančních služeb a dále usnadnit přeshraniční poskytování těchto služeb. Všechny zúčastněné strany jsou pozvány k vyjádření se k dané problematice ať už ve zjednodušené verzi dotazníku, zahrnující obecnější otázky určené všem stranám, tak v plné verzi dotazníku zaměřeném také na transparentnost a praktiky měnové konverze plateb v členských státech s jinou měnou.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_cs .
Své náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 14.9.2017 (Z důvodu tvorby svodné pozice ze strany MF je mimořádně termín zkrácen)
/jak-na-