EU 37/16 EU Konzultace o regulaci povolání-proporcionalita a národní akční plány členských států, T: 10. 8. 2016

Evropská komise zahájila konzultaci o regulaci povolání, týkající se národních akčních plánů členských států a proporcionality opatření, jež regulují odborné profese.

Dne 28. října 2015 přijala Evropská komise strategie jednotného trhu zboží a služeb, která stanovuje opatření vedoucí k rozvoji jednotného trhu služeb, a to včetně zlepšení regulace odborných služeb. Pravidla pro usnadnění vzájemného uznávání odborných kvalifikací mezi zeměmi EU reguluje směrnice o uznávání odborných kvalifikací. V průběhu posledních dvou let byly členské státy podrobeny vzájemnému hodnocení regulačních opatření, jehož cílem bylo poskytnout ucelený přehled o regulovaných profesích v EU. Vzájemná evaluace vedla k tvorbě národních akčních plánů s navrhovanými změnami, s cílem zajistit nejvyšší možnou efektivitu pro profesionály i spotřebitele.

V rámci této konzultace má široká veřejnost možnost vyjádřit se k národním akčním plánům členských zemí. Zejména k jejich kvalitě, užitečnosti a způsobu jakým je hodnocena přiměřenost regulací povolání.

Výsledky získané v rámci této konzultace poslouží jako podklad ke zprávě Evropskému parlamentu a Radě, která je plánována nejpozději do ledna 2017, dále k tvorbě specifických pokynů pro členské státy a k přípravě analytického rámce pro posuzování proporcionality regulací.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf a word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 10. 8. 2016.

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/