EU 34/17 EK Konzultace týkající se bezpečnosti silniční infrastruktury a tunelů,T:6.9.2017

Regulační rámec EU pro řízení bezpečnosti silniční infrastruktury se opírá o dvě směrnice: směrnice 2008/96 / ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury a směrnice 2004/54 / ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Tato legislativa upravuje bezpečnost silnic a tunelů v rámci tzv. transevropské dopravní sítě (TEN-T), která je sítí hlavních evropských silnic (především dálnic a vnitrostátních / hlavních silnic).
Účinky provádění těchto dvou směrnic byly v roce 2015 posouzeny ve dvou samostatných ex post hodnoceních. Hodnotící studie naznačily, že existují oblasti pro případné zlepšení bezpečnosti silniční infrastruktury. Evropská komise proto zahájila proces posouzení dopadů s ohledem na možnou revizi právních předpisů. Tato on-line veřejná konzultace umožňuje zúčastněným stranám a občanům vyjádřit své názory na tuto skutečnost jako součást procesu posuzování dopadů.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 6. 9. 2017.

Související soubory

/jak-na-