EU 30/16 Revize Evropského rámce interoperability; T: 16. 6. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Evropského rámce interoperability (EIF).

Evropský rámec interoperability (EIF) i Evropská strategie interoperability (EIS) byly představeny ve sdělení Evropské Komise ze dne 16. prosince 2010 nazvaném „Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb“, (KOM (2010) 744). Obě uvedené iniciativy by měly být orgánům veřejné správy v rámci celé Unie vodítkem v oblasti informačních a komunikačních technologií. Interoperabilita usnadňuje úspěšné provádění politik, skýtá velký potenciál k překonání příhraničních elektronických překážek a dále zabezpečuje vznik nových nebo upevnění rozvíjejících se společných veřejných služeb na úrovni Unie.

Obecným cílem je zajistit, aby v EU nadále existovala soudržná vize o interoperabilitě ve vztahu mezi evropskými orgány, orgány veřejné správy i občany a podniky. Toho může být dosáhnuto prostřednictvím revize Evropského rámce interoperability a Evropské strategie interoperability, a to přezkumem sdělení Komise s názvem „Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb“.

Zhodnocení sdělení Komise je nezbytné v zájmu: 

  • sbližování politického rozvoje, to jest politika jednotného digitálního trhu, revidovaná Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (2003/98/ES), atd.
  • přizpůsobení se novým technologickým trendům, jako je cloud computing, big and open data, atd.
  • zvyšování důrazu na implementaci EIF a nikoli na základní sbližování národních přístupů v oblasti interoperability.

Program pro řešení interoperability a společné rámce pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (program ISA²) jako prostředek modernizace veřejného sektoru, přijatý dne 25. listopadu 2015 rozhodnutím (EU) 2015/2240, bude hlavním nástrojem k provádění EIS a EIF na dobu příštích pěti let.

Dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 16. 6. 2016.

Související soubory