EU 29/20 Regulace energetického trhu – poplatky hrazené evropské agentuře ACER, T:24.8.2020

Evropská komise zveřejnila k připomínkám veřejnou konzultaci týkající se poplatků hrazených evropské agentuře ACER

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) napomáhá vnitrostátním regulačním orgánům zajistit soulad práva každé země Unie s cíli celoevropské energetické politiky, včetně integrace trhu.

V rámci této iniciativy se stanoví poplatky, které musí dodavatelé energie nebo jejich zástupci zaplatit agentuře ACER za shromažďování, zpracování a analýzu informací, které jí předkládají. Rovněž je stanoven způsob placení těchto poplatků a podmínky, které musí systém poplatků splňovat: poplatky musí být přiměřené nákladům na příslušné služby poskytované nákladově efektivním způsobem a musí stačit k pokrytí těchto nákladů. Stanoví se v takové výši, aby bylo zajištěno, že nejsou diskriminační a že nepředstavují nepřiměřenou finanční nebo administrativní zátěž pro účastníky trhu nebo subjekty jednající jejich jménem.

Komise žádá zúčastněné strany o stanoviska k co nejvhodnějšímu nastavení systému poplatků tak, aby splňoval kritéria stanovená v nařízení o agentuře ACER.

Níže naleznete materiál – EU 29_20 EK Poplatky hrazené evropské agentuře ACER v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici, popud by byl zájem, materiál je dostupný také v němčině či francouzštině) v pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 24. 8. 2020.

/jak-na-