EU 28/17 Konzultace o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, T: 6. 7. 2017

Komise zahájila konzultaci o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. Pravidla EU týkající se struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů jsou stanovena Směrnicí Rady 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů . Jejím účelem je zajistit řádné fungování vnitřního trhu, a to především tím, že definuje pět kategorií alkoholických nápojů a stanovuje pravidla pro případy, kdy jsou členské státy oprávněny uplatňovat snížené sazby a osvobození od daně. V rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) byla tato směrnice vybrána pro přezkum a následně byla v letech 2015/2016 nezávisle posouzena. Komise na základě tohoto hodnocení dospěla k závěru, že obecné zásady zakotvené v této směrnici jsou i nadále vhodné, neboť umožňují odpovídající výběr spotřebních daní a neutrální podmínky hospodářské soutěže. Nicméně podle Komise existují určité otázky a problémy, které narušují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a způsobují zbytečné administrativní náklady a náklady na dodržování předpisů, jakož i právní nejistotu, jak zacházet s určitými výrobky. V prosinci 2016 vzala Rada na vědomí závěry Komise a obecně s nimi souhlasila. Zároveň vyzvala Komisi, aby jí v roce 2017 předložila vhodný legislativní návrh. Cílem této konzultace je zjistit názory zainteresovaných stran na politická opatření, která mají řešit problémy, jež byly zjištěny při předešlém hodnocení směrnice 92/83/EHS, včetně sledovaných cílů, a stanovit možné způsoby revize této směrnice.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 6.7.2017.

Související soubory

/jak-na-