EU 27/17 EK Konzultace o obecné úpravě spotřebních daní – harmonizace a zjednodušení, T: 30. 6. 2017

Komise zveřejnila konzultaci týkající se harmonizace a zjednodušení obecné úpravy spotřebních daní. Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní vytváří společná opatření pro výrobky podléhající spotřební dani (tj. alkohol a alkoholické nápoje, tabákové výrobky, energetické produkty) pro zajištění jejich volného oběhu tak, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu EU. V období let 2014 – 2016 byly vypracovány dvě hodnotící studie uvedené směrnice. Na jejich základě bude Evropskému parlamentu a Radě předložena hodnotící zpráva o jejím fungování. Podle Komise je zde prostor pro zlepšení směrnice, a to zejména v oblasti snižování administrativní zátěže pro členské státy i hospodářské subjekty a narušování vnitřního trhu. Cílem této konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran a subjektů na možnou revizi směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 30. 6. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/