EU 26/17 EK Konzultace o kolizních normách pro účinky transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám, T: 25. 6. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci k otázce kolizních norem pro účinky transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám. Pravidla, která určují, zda jsou vlastnická práva platně převedena v transakci s cennými papíry nebo pohledávkami, se v jednotlivých členských státech liší. Aby byla zajištěna jistota ohledně účinků přeshraničních transakcí vůči třetím stranám, je velmi důležité vědět, zákon které země je použitelný. Pravidla, která určují rozhodné právo, jsou však v celé EU odlišná, nejistá a někdy i nekonzistentní. V důsledku neexistence jednotné kolizní normy se vytváří právní nejistota v přeshraničních transakcích, pokud jde o to, které právo platí a zda transakce platně převedla vlastnictví nebo ne. Pro usnadnění přeshraničního investování se v akčním plánu pro unii kapitálových trhů (CMU) předpokládá, že Komise navrhne jednotná pravidla, podle nichž se bude s právní jistotou určovat, které vnitrostátní právo se použije na účinky postoupení pohledávek na třetí stranu, a že opatření budou přijata do roku 2017. Účelem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na praktické problémy a druhy rizik způsobené současným stavem harmonizace kolizních norem týkajících se účinků transakcí s cennými papíry a pohledávkami vůči třetím stranám a shromáždit názory na možné zlepšení těchto pravidel.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_en .
Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 25. 6. 2017.

Související soubory

/jak-na-