EU 22/18 Veřejná konzultace týkající se transparentnosti a udržitelnosti modelu EU pro posuzování rizik v rámci potravinového řetězce, T: 12.3.2018

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se transparentnosti a udržitelnosti modelu EU pro posuzování rizik v rámci potravinového řetězce. 

Cíl konzultace:

  • Nařízení o obecném potravinovém právu (předpisy EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv uplatňované v průběhu celého výrobního řetězce) tvoří základ regulačního rámce EU, který se vztahuje na celý potravinový řetězec.
  • Právo vyžaduje, aby legislativa v oblasti potravin a krmiv vycházela z vědecky podložených poznatků. Obecně jde o zásadu analýzy rizik, která se skládá ze třech oddělených ale vzájemně provázaných částí: hodnocení rizik (vědecká stanoviska), řízení rizik (opatření přijatá na základě vědeckých stanovisek, dalších oprávněných faktorů a případně zásady předběžné opatrnosti) a komunikace rizik (interaktivní výměna informací o rizicích v průběhu celého procesu analýzy rizik).
  • Nařízení o obecném potravinovém právu zřídilo za tímto účelem Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který je nezávislou vědeckou agenturou vydávající vědecká stanoviska (hodnocení rizik), jež tvoří základ pro opatření přijatá EU v rámci potravinového řetězce.
  • Stav společnosti a politické i ekonomické podmínky se od přijetí nařízení o obecném potravinovém právu v roce 2002 změnily, takže spotřebitelé již vnímají jinak, jak potravinový řetězec funguje, a mají ve vztahu k němu jiné požadavky.
  • Přestože práce úřadu EFSA v oblasti posuzování rizik nebyla předmětem zásadní kritiky, občané zpochybňují posouzení rizik na základě studií, které vypracovali samotní aktéři jednotlivých odvětví, zejména pak v těch případech, kdy se tito aktéři snaží získat povolení např. pro pesticidy, geneticky modifikované organismy apod.
  • Vaše podněty nám pomohou prozkoumat, jak by se dal současný systém zlepšit, a reagovat na očekávání občanů ohledně nezávislosti a transparentnosti systému posuzování rizik EU. Rovněž budou důležitým vstupem při přípravě legislativního návrhu, který Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě v květnu 2018.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami ve formátu pdf i word. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12.3.2018.

/jak-na-