EU 18/20 Transevropská energetická infrastruktura – revize pokynů T: 7.7.2020

Evropská komise zveřejnila konzultaci k revizi pokynů k transevropské energetické infrastruktuře.

Zelená dohoda pro Evropu potvrzuje ambice EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a nastiňuje širokou škálu opatření v různých oblastech politiky, která je třeba revidovat nebo nově zavést, aby byl tento cíl splněn. Jedním z hlavních cílů v odvětví energetiky je zajistit, aby naše energetická infrastruktura dosažení klimatické neutrality umožnila. Zelená dohoda v tomto ohledu zdůrazňuje, jak je pro tento přechod důležitá inteligentní infrastruktura, a identifikuje potřebu revidovat regulační rámec EU pro energetickou infrastrukturu, včetně nařízení (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě („nařízení TEN-E“), aby se zajistil soulad s cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Revize nařízení TEN-E rovněž zohlední nové politické ambice Zelené dohody pro Evropu, mimo jiné začleněním významného nárůstu energie z obnovitelných zdrojů do evropského energetického systému a uvedením zásady „energetická účinnost v první řadě“ do praxe. Tato veřejná konzultace je součástí širší konzultační strategie, která poskytuje podklady pro proces hodnocení a posuzování dopadů. Nařízení TEN-E stanoví pravidla pro včasný rozvoj a interoperabilitu přeshraničních sítí energetické infrastruktury [TEN-E], aby bylo možno dosáhnout cílů politiky EU v oblasti energetiky. Jeho hlavním cílem je včasná realizace projektů společného zájmu, které propojují trhy s energií v celé Evropě. Položené klíčové otázky se proto týkají rozsahu, v jakém bylo těchto cílů dosaženo. Výsledek by pomohl stanovit politické cíle nařízení a možnosti, jak zlepšit stávající nedostatky.

Níže naleznete dotazník – EU 18_20 EK Transevropská energetická infrastruktura v českém jazyce v pdf.
Vyplněný dotazník zasílejte prosím na adresu eupripominkovani@komora.cz do 7. 7. 2020.

/jak-na-