EU 14/18 Veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury, T: 2.4.2018

Evropská komise vypsala konzultaci o ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury. 

Cíl konzultace:

  • Účelem nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích je dosáhnout toho, aby jednotný trh fungoval i pro výrobky používané při výstavbě budov a infrastruktury. Nařízení proto za tím účelem stanoví pravidla posuzování vlastností stavebních výrobků a sdělování výsledků těchto posouzení prostřednictvím tzv. společného technického jazyka (jedná se zejména o harmonizované evropské normy a evropské dokumenty pro posuzování), který lze používat v celé Unii. Stavební výrobky, jež byly v souladu s těmito pravidly posouzeny, jsou opatřeny označením CE. Země EU si mohou pravidla, která se uplatňují při projektování a zabezpečování budov a infrastruktury, stanovovat samy. Musí k tomu však používat společný technický jazyk předepsaný pro výrobky s označením CE. Jen tak lze zajistit, aby odborníci, veřejné orgány a spotřebitelé měli k dispozici spolehlivé a srovnatelné informace o vlastnostech stavebních výrobků, díky nimž mohou porovnávat výrobky různých výrobců z různých zemí. Zamezí se tím také tomu, aby byly některé výrobky z prodeje na určitých vnitrostátních trzích vyloučeny jen proto, že byly vyrobeny a otestovány v jiné zemi.
  • V několika dokumentech (např. ve zprávě o provádění nařízení o stavebních výrobcích z roku 2016, stanoviscích platformy REFIT či ve studii o evropských předpisech v odvětví stavebnictví) byly odhaleny problémy, které fungování nařízení o stavebních výrobcích komplikují. Jedná se zejména o potřebu objasnit zjednodušující ustanovení, nedostatek údajů o aplikaci zjednodušujících ustanovení / mírnějších režimů ze strany mikropodniků, souvislost mezi nařízením č. 1025/2012 o normalizaci a povinným používáním norem v nařízení o stavebních výrobcích, dozor nad trhem a prosazování předpisů v jednotlivých odvětvích, prováděcí pravidla týkající se oznámených subjektů a zjednodušení procesních pravidel k dokončení evropských dokumentů pro posuzování. Na nutnost řešit problém roztříštěnosti vnitřního trhu se stavebními výrobky upozornil také balíček legislativních návrhů na vytvoření energetické unie, který Evropská komise předložila v listopadu 2016. Komise proto v současné době provádí společné hodnocení a posouzení dopadů případné iniciativy EU směřující k revizi předpisů EU týkajících se stavebních výrobků.
  • Účelem této veřejné konzultace je nabídnout všem zainteresovaným občanům a subjektům možnost vyjádřit své názory na hlavní otázky týkající se hodnocení a posouzení dopadů. Konzultace zároveň doplňuje předchozí, cílenou konzultaci, která byla určena zúčastněným stranám.
  • Pokud výsledek hodnocení ukáže, že pravidla EU o stavebních výrobcích je třeba pozměnit, využije Komise výsledky konzultace ve své zprávě o hodnocení a posouzení dopadů a v souvisejícím legislativním návrhu.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=cada873734-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_26&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-cada873734-28862797

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2.4.2018.

Publikace