EU 124/23 Revize rámce EU pro nakládání s odpady; T:15.11.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijatý Komisí k revizi rámce EU pro nakládání s odpady.

Rámcová směrnice o odpadech, pomocí hierarchie způsobů nakládání s odpady, podporuje předcházení vzniku odpadu a teprve potom řeší jeho opětovné využití a odstraňování.

Tato iniciativa má zlepšit nakládání s odpady tím, že:

  • sníží objem odpadu, který vzniká, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo součástí
  • sníží množství směsného odpadu a posílí přípravu k opětovnému použití nebo recyklaci odpadu zdokonalením tříděného sběru.
  • omezí potravinový odpad – závazné cíle, které pomohou plýtvání omezit.

Níže naleznete dokumenty – EU 124_23 EK Návrh směrnice – COM(2023)420 a EU 124_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 15. 11. 2023.