EU 116/23 Opožděné platby; T:30.10.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisíopožděným platbám.

Cílem této iniciativy přinést novou úpravu potírání pozdního splácení dluhů v rámci obchodních poměrů, které se týkají dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu.

  • Návrh nařízení předpokládá maximální lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů (pro B2B i B2G poměry) bez možnosti dojednání delší lhůty.
  • Ustanovení upravuje úrok z prodlení. Dlužník by byl při splnění zákonných podmínek povinen zaplatit úrok automaticky, aniž by bylo třeba upomínky ze strany věřitele. Věřitel by se nemohl práva na úrok vzdát
  • Ustanovení upravuje paušální náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužných částek na 50 eur.
  • Platby subdodavatelům u veřejných zakázek – dodavatelé by museli doložit zadavateli, že včas zaplatili dluhy svým přímým subdodavatelům, a to nejpozději ve chvíli, kdy sami budou žádat platbu.

Níže naleznete dokumenty – EU 116_23 EK Návrh nařízení – COM(2023)533 a EU 116_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 30. 10. 2023.