EU 08/03 Záruky na spotřební zboží a přímá odpovědnost výrobců za vady

V roce 1999 byla přijata směrnice 1999/44/ES s cílem sblížit právní a správní předpisy členských států EU týkající se některých aspektů prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží tak, aby byla zajištěna jednotná základní úroveň ochrany spotřebitele v rámci vnitřního trhu.

Evropská komise vydala v dubnu 2007 Sdělení o provádění směrnice 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, včetně analýzy důvodů pro zavedení přímé odpovědnosti výrobců za vady, které mimo jiné zkoumá, jak členské státy využívají možnosti zavést lhůtu, do které je spotřebitel, který zjistí nějakou vadu, povinen oznámit to prodávajícímu. Komise rovněž publikovala Zelenou knihu o přezkumu spotřebitelského aquis, kde představila řadu průřezových témat k veřejné konzultaci. Mezi těmito tématy jsou otázky týkající se mezer a nedostatků v právních předpisech, které Komise zjistila během přezkumu spotřebitelského acquis, včetně těch, které vyplývají ze směrnice. V České republice byla daná směrnice transponována do těchto předpisů: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění zákona č. 367/2000 Sb., Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 226/2003 Sb. a Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb. Ke Sdělení se vyjádří Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), návrh jeho stanoviska v českém jazyce naleznete zde:  Návrh stanoviska EHSV. Pokud se chcete k návrhu stanoviska EHSV vyjádřit, pošlete prosím své připomínky na adresu eu@komora.cz do 28. ledna 2008 do 12:00. 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/