99/17 NV o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány; T: 20.7.2017

Navrhovaná změna vyhlášky č. 10/2000 Sb. přichází se snížením procentní částky, která z odměny odsouzeného připadne na náklady výkonu trestu odnětí svobody, a to z původních 32 % na 26 % čisté odměny. Vzhledem k zároveň navrhovanému zvýšení odměn osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí zaměstnány (viz zároveň předkládaný návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, čj. předkladatele 317/2017-LO) a vzhledem k průměrnému naplnění fondu pracovní doby u osob zaměstnaných ve výkonu trestu odnětí svobody lze odhadnout pokles ve výběru nákladů výkonu trestu odnětí svobody o 630 tisíc Kč ročně, to nicméně pouze za předpokladu, že by došlo k zastavení pozitivního trendu růstu zaměstnanosti vězňů.

Na druhou stranu je ale třeba vzít v úvahu skutečnost, že v důsledku změn navrhovaných v předkládané novelizaci vyhlášky o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, dojde k navýšení finančních prostředků na úložném, a to jak díky navrhovanému zvýšení odměn za práci osob ve výkonu trestu, tak i hlavně díky zvýšení procentní částky, která na úložné z čisté odměny připadne. Zároveň dochází ke zvýšení limitu pro úložné, tj. ke zvýšení částky, kterou musí odsouzený minimálně naspořit, aby případně mohl disponovat s prostředky nad tento limit. Obě tyto změny povedou, zejména u odsouzených s dlouhými tresty, u kterých je riziko, že ztratí rodinné vazby, k tomu, že po přechodu do civilního života budou odsouzení disponovat významně vyšší finanční částkou než doposud, což by mělo přispět ke snížení rizika, že si bezprostředně po propuštění budou prostředky k zajištění základních potřeb získávat nelegální cestou a tím ke snížení rizika recidivy.

/jak-na-