99/15 Národní akční plán čisté mobility (NAP CM); T: 25.5.2015

Jedním z nelegislativních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu vyplývajících z aktualizace Státní energetické koncepce je předložení Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) vládě ke schválení. Tento úkol byl dále obsažen i v dokumentu „Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“, podle něhož by se NAP CM měl stát jedním z 12 návazných strategických dokumentů přispívajících k realizaci cílů Dopravní politiky. Cíle NAP CM jsou v souladu rovněž se Státní politikou životního prostředí, která obsahuje mj. zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k roku 2020 při současném snížení emisí NOx, VOC a PM 2,5 z dopravy, které přispěje k celkovému snížení úrovně znečištění ovzduší v ČR. S ohledem na výše uvedené je materiál předkládán Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/