99/13 Návrh vyhlášky o náležitostech formulářů na podáváná návrhů na zápis do veřejného rejstříku; T: 24.7.2013

Oproti vyhlášce 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, dochází k zásadní změně co do počtu subjektů, jejichž zápis do rejstříku je touto vyhláškou upraven. Nově jsou do navrhované vyhlášky doplněny další právnické osoby – jsou jimi ty, které upravuje zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto souvisí s podobou návrhu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, do kterého byly od počátku zařazeny nadace, nadační fondy, ústavy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti – tedy právnické osoby (mimo ústavů), v jejichž platné právní úpravě je odkazováno na úpravu obchodního rejstříku. Společnou vlastností těchto právnických osob je také to, že jsou upraveny v novém občanském zákoníku. Nově jsou v souladu se stanoviskem Legislativní rady vlády zařazeny i spolky, které jsou též upraveny v občanském zákoníku, a bylo tedy nesystémové stanovit pro ně zvláštní režim.

Připravovaná vyhláška je též kompatibilní s návrhem nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení právních předpisů soukromého práva, když to stanoví, že návrh na změnu nebo výmaz z obchodního rejstříku je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického formuláře uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

 

 

Návrh vyhlášky nebude mít dopad na podnikatelské prostředí, neboť povinnost podávat návrhy na zápis do veřejného rejstříku zůstane zachována.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/