99/09 NV o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory; T: 5.6.2009

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, a novelizovalo ji vyhláškou č. 167/2006 Sb., vyhláškou č. 432/2006 Sb., vyhláškou č. 225/2007 Sb. a vyhláškou 325/2008 Sb.

Jedná se o tyto druhy studia:

  • studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v příloze č. 1 vyhlášky,
  • příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let, 
  • vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů,
  • studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími institucemi působícími v České republice, uvedenými v příloze č. 2 vyhlášky,
  • studium uskutečňované v České republice ve vysokoškolských studijních programech, popřípadě oborech, zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi působícími v České republice, které jsou uvedeny spolu s těmito studijními programy, popřípadě obory, v příloze č. 3 vyhlášky.

Účelem novelizace vyhlášky je aktualizace příloh vyhlášky. V přílohách vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny taxativně vzdělávací instituce uskutečňující v České republice jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, studium podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů a vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol.Novelizace vyhlášky nebude mít bezprostřední hospodářský a finanční dopad na ostatní veřejné rozpočty ani obecný dopad na podnikatelské prostředí ČR; rovněž nebude mít dopad na životní prostředí. 

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/