99/21 Návrh Programového dokumentu Operační program Doprava 2021—2027;T:12.7.2021

Hlavním cílem podporovaných intervencí je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. OPD3 je členěn do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména intervence na železnici a na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita poté cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T a třetí priorita na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě, železniční infrastruktura pro městskou a příměstskou dopravu) a infrastruktury alternativních paliv. První dvě priority budou financovány v rámci cíle politiky 3 (Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT), zatímco třetí priorita bude financována v rámci cíle politiky 2 (Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence řízení rizik). OPD3 bude financován z Fondu soudržnosti s výjimkou druhé priority, která musí být financována Evropským fondem pro regionální rozvoj. Celková alokace OPD3 činí přibližně 4,86 mld. EUR (příspěvek EU včetně tzv. částky na flexibilitu).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 7. 2021.