98/14 Novela zákona o veřejných zakázkách; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 10. 7. 2014

Primárním účelem navrhované novely je technická změna národní úpravy zadávání veřejných zakázek. Předmětem navrhované právní úpravy je odstranění nedostatků účinného znění ZVZ a zrušení některých ustanovení ZVZ, která byla přijata v rámci novelizace ZVZ provedené zákonem č. 55/2012 Sb. a zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb. Předkládaný návrh neukládá adresátům žádné nové povinnosti.

Přijetím novely zákona dojde k formulační úpravě ustanovení upravujícího podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb tak, aby tato formulace byla již plně v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU. Nově tedy bude muset potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nastat v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Další oblastí, jejíž úpravu předkládaná novela navrhuje, je rozšíření kritérií uváděných v ZVZ při hodnocení nabídek na základě základního hodnotícího kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Zadavatel bude moci jako další dílčí hodnotící kritérium využít i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky. Dojde tím k implementaci dílčího kritéria uváděného ve směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU.

Další navrhovanou úpravou je zrušení povinnosti předložení oponentního odborného vyjádření k odůvodnění významných veřejných zakázek, jež byla stanovena zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb. a jehož účinnost má nastat 1. ledna 2015.

Přijetím novely dojde také ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení za situace, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku.

Dojde též k úpravě části ZVZ, týkající se výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

Poslední oblastí, kterou předkládaná novela upravuje, je zrušení ustanovení ZVZ upravujících seznam hodnotitelů, a s tím spojené zrušení celého tohoto právního institutu a povinností, které z jeho existence měly pro zadavatele vyplývat.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/