98/13 Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení právních předpisů soukromého práva; T: 24.7.2013

Předkládané nařízení vlády se soutředí na několik oblastí. Předně upravuje problematiku úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Nařízení vlády tak reaguje na implementaci směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám do nového občanského zákoníku. V této souvislosti je především důležité zakotvení článku 6 směrnice, kdy se stanoví minimální sazba nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Přebírá se tak dosavadní nařízení č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Nepřebírá se však stanovení výše poplatku z prodlení, což je způsobeno tím, že občanský zákoník již poplatek z prodlení nezná. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. je rušeno občanským zákoníkem.

Další regulovanou oblastí je odměna likvidátorů, likvidačních správců a členů orgánu právnických osob jmenovaných soudem. Jedná se tedy o výkon funkce určitých subjektů, které byly jmenovány soudem. Odměna likvidátora, který byl povolán samotnou právnickou osobou, bude určována v souladu s § 195 občanského zákoníku samotnou právnickou osobou.

Další oblastí, kterou nařízení vlády reguluje je problematika veřejného rejstříku a obchodního věstníku. I do budoucna se předpokládá, že obchodní věstník bude zabezpečovat Ministerstvo vnitra.
Poslední oblastí, která je předmětem regulace nařízení vlády je problematika návrhů na zápis do veřejného rejstříku. Ustanovení § 22 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob zmocňuje vládu, aby stanovila, které návrhy na zápis a listiny lze podat pouze v elektronické podobě. V návaznosti na to se navrhuje zachovat dosavadní princip, že listiny, které se zakládají do sbírky listin a jimiž se nedokládají skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku, lze rejstříkovému soudu zaslat pouze v elektornické podobě.
Nařízení vlády se dotkne poměrmě široké škály subjektů. Zejména část upravující výši úroku z problení a minimální výši nákladů spojených s uplatněním pohledávky může ovlivnit hospodářské prostředí v České republice.
Určitý dopad do soukromého sektoru budou mít změny týkající se obligatorního podávání návrhů na změnu nebo výmaz z obchodního rejstříku v elektronické podobě prostřednictvím formuláře uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/