98/22 Novela vyhl. č. 13/2005 Sb., o střed. vzděl. a vzdělávání v konzervatoři, a vyhl. č. 48/2005 Sb., o základ. vzdělávání;T:23.6.2022

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se skokově zvýšil a postupně se ještě zvýší počet cizinců v českých školách. Školám je potřeba co nejvíce usnadnit integraci těchto žáků do vzdělávání a předejít v případě středních škol předčasným odchodům ze vzdělávání, aby měli odpovídající kvalifikaci pro vstup na pracovní trh nebo mohli pokračovat v dalším studiu. Jedná se o významné preventivní opatření z hlediska sociálního vyloučení a kriminality. Navrhuje se nově zavést systém jazykové podpory českého jazyka ve středních školách. Síť určených škol bude vytvářet krajský úřad tak, aby byla zajištěna dostupnost jazykové přípravy cizinců. Výuka bude specificky zaměřena na potřeby studijních oborů žáků tak, aby se seznámili se základy odborné terminologie. U základních škol se navrhují úpravy jazykové přípravy, aby byla zajištěna mnohem větší dostupnost a zvýšila se efektivita jazykové přípravy. Financování jazykové přípravy v základních i středních školách bude zajištěno z krajské rezervy, která bude za tímto účelem navýšena.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23 6. 2022.