98/21 Novela vyhl. č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, T:19.7.2021

Návrh novely vyhlášky je předkládán za účelem provedení úplné adaptace národní části právního řádu ČR ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o  zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení o zdravotnických prostředcích“).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 7. 2021.